11. 11. 2011 se v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen soutěže o Národní cenu za studentský design 2011. Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR se v rámci této prestižní soutěže rozhodla udělit svou vlastní cenu. Tuto cenu obdržel student Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově Bohumil Jáglza soubor skleněných lehaných talířů. Jeho práce dosáhla nejvyššího počtu bodů v hlasování zástupců škol přítomných na březnovém zasedání Asociace ve Velkých Opatovicích.

 

Cenu Asociace předal MgA. Martin Hlubuček.

 
 
 
 
NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2011

www.art-visual.cz/ncsd
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR společně s Design Cabinetem CZ a Unií výtvarných umělců ČR a ve spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou a technickou ve Velkých Opatovicích vyhlašují celostátní kolo soutěže o Národní cenu za studentský design 2011 pro střední školy a vyšší odborné školy

1. Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2011

1.1 Cíl soutěže
Cílem soutěže je trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby studentů studujících
obory zaměřené na design, architekturu a umělecká řemesla v České republice nebo našich studentů na
obdobně zaměřených školách v zahraničí.

1.2 Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol a vyšších odborných škol, kteří studují na území
České republiky bez ohledu na státní příslušnost a studenti (občané České republiky) studující na
zahraničních školách obdobného zaměření, dále absolventi, kteří ukončili studium nejpozději ve školním
roce 2009/2010, a to za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.
Soutěž je zařazena mezi soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ve školním roce 2010/2011 (č. j. 13 595/2010-51, publikováno ve Věstníku MŠMT,
sešit 8, srpen 2010, pod číslem B68).

1.3 Předmět soutěžní přehlídky 2011
a/ druhové a časové vymezení
Klauzurní, maturitní, a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, které vznikly ve školním roce
2008/2009 a později a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.
b/ obsahové vymezení:
Práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem design (např. industriální produkty, nábytek,
sanitární předměty, sklo, keramika, porcelán, textil, oděv, obuv a módní doplňky, hračka, šperk, grafický
design, knižní vazba, obaly, interiérová řešení, scénografie).
c/ formální náležitosti
Formální náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihlášené práce, které neodpovídají vymezení podle
článku 1 těchto propozic nebo nesplní formální náležitosti podle přílohy č. 1 nebudou do soutěže přijaty.
Ze soutěže budou rovněž vyřazeny práce, k nimž nebude ve stanoveném termínu uhrazen registrační
poplatek podle čl. 3.2 těchto propozic.

2. Porota, způsob posouzení přijatých prací a jejich ocenění
2.1. Porota

Vyhodnocení soutěžních prací provede devítičlenná odborná porota jmenovaná Asociací středních a
vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR v tomto složení:

Členové poroty:
(1) akad. soch. Vojtěch Anderle (SUPŠ, Uherské Hradiště, obor: design)
(2) Ing. arch. Petr Coufal (SŠUD a VOŠ restaurátorská, Brno, obor: design nábytku a interiéru)
(3) akad. mal. Marcela Čapkovičová (VOŠ oděvního designu a managementu a SUPŠ textilní, Brno,
obor: oděvní design)
(4) MgA. Martin Hlubuček (SUPŠ sklářská, Železný Brod, obor: navrhování, prezentační grafika)
(5) akad. soch. Lubomír Hluštík (SŠ umělecko-průmyslová a technická, Velké Opatovice, obor:
keramika)

Náhradníci poroty:
(1) MgA. Josef Divín (SUPŠ sklářská a SOU sklářské, Valašské Meziříčí, obor: sklo, světelné objekty)
(2) akad. soch. Jiří Dostál (SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, obor: medaile, kov)
(3) akad. mal. Bohumír Gemrot (VOŠ a SUPŠ Václava Hollara, Praha 3, obor: grafika)
(4) Kateřina Jančíková (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, obor: grafika)
(5) Ing. arch. Lubomír Končinský (VOŠ uměleckoprůmyslová a SUPŠ, Praha 3 – Žižkov, obor: design
nábytku)
(6) akad. soch. Miroslav Kovářík (SŠPU a VOŠ Hodonín, obor:keramika)
(7) akad. mal. Pavel Luffer (SŠUD a VOŠ restaurátorská, Brno, obor: grafika)
(8) akad. mal. Jan Pospíšil (SUPŠ, Uherské Hradiště, obor: malba)

Jednání poroty se uskuteční v budově Střední školy uměleckoprůmyslové a technické ve Velkých
Opatovicích v úterý 29. března 2011.
Porota na svém jednání zvolí předsedu a místopředsedu; předseda (nebo místopředseda) vedou
hodnocení; všichni členové poroty podepisují závěrečný protokol.
Za organizaci hodnocení, vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu zodpovídá
spolu se zástupci pověřené školy tajemník. Dohodou vyhlašovatelů zastává funkci tajemníka PhDr.
Oskar Brůža (Unie výtvarných umělců ČR).
Školou, která se z pověření Asociace středních a vyšších odborných škol s uměleckými a
uměleckořemeslnými obory ČR ujala zabezpečení soutěže v roce 2011, je Střední umělecko-průmyslová
a technická škola ve Velkých Opatovicích. Z pověření ředitele PhDr. Pavla Grenara jsou spoluprací na
organizaci jednání poroty pověření akad. soch. Lubomír Hluštík a MgA. Jitka Chrištofová.

Přihlášené práce budou přístupny pedagogům a žákům školy a účastníkům zasedání Asociace
středních a vyšších odborných škol s uměleckými a řemeslnými obory ve středu 30. března 2011.

2.2 Způsob posouzení přijatých prací
Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce.
Tajemník poroty před jejím jednáním vyhotoví seznam přihlášených a přijatých prací, doplní jej
autorskou anotací a vyobrazením.
Porota bude hodnotit bodovým systémem, o němž rozhodne většinou hlasů na počátku jednání.
Při hodnocení budou práce rozděleny zhruba podle oborů, vstupní expozé ke každé práci přednese
obdobně oborově zaměřený člen poroty. Bodové hodnocení poroty bude protokolováno.

2.3 Postup do celostátního závěrečného kola soutěže
Porota rozhoduje v závislosti na bodovém hodnocení o nominaci na Národní cenu za studentský
design 2011. Orientační počet nominací cca 25 % posuzovaných prací. Nominované práce postupují
do Národního závěrečného kola soutěže, v němž udělí nezávislá národní porota složená výhradně
z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty
s výukou) maximálně 10 ocenění ve stupni Dobrý design, 10 ocenění ve stupni Excelentní design a
jednu Národní cenu za studentský design 2011.
Všem přijatým pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny spoluorganizujících a partnerských subjektů.

3. Financování soutěže a registrační poplatek

3.1 Způsob financování
Soutěž je založena na vícezdrojovém financování. Pro celostátní kolo SŠ a VOŠ je v ročníku 2011
základním zdrojem registrační poplatek.
Další zdroje (např. předpokládaný příspěvek státu z Rozvojového programu MŠMT pro SŠ a VOŠ kolo,
případně vysokých škol a univerzit a soukromých subjektů) zajišťuje v tomto ročníku Design Cabinet CZ.
Pro zajištění SŠ a VOŠ části soutěže je užit účet vedený u Komerční banky, a.s. pro Unii výtvarných
umělců ČR číslo 11034011/0100, v.s. 60109, s.s. = registrační číslo, které bude uvedeno na faktuře.

3.2 Registrační poplatek
Registrační poplatek činí 1 000 Kč pro každou podanou přihlášku, s níž souhlasí vysílající škola
(osvědčuje razítko školy na přihlášce a podpis zodpovědného pracovníka).
Přihlásí-li student práci samostatně bez doporučení školy, činí registrační poplatek 1 500 Kč pro každou
podanou přihlášku.
Registrační poplatek musí být připsán na účet příjemce nejpozději 28. března 2011.
Registrační poplatek je možné zaplatit také v hotovosti při předávání soutěžních prací na škole ve
Velkých Opatovicích 23. nebo 24. března 2011 v době od 8 do 14 hodin.
V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.
Registrační poplatek slouží k administrativnímu zajištění průběhu soutěže.

4. Termíny pro podání přihlášek a pro předání soutěžních prací
4.1 Přihlášky

Přihláška
v předepsané formě bez příloh musí být podána elektronicky (jako příloha e-mailu) do 15. března 2011
24.00 hod.
na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
nebo
může být vytištěná přihláška v předepsané formě včetně příloh a se současnou úhradou registračního
poplatku v hotovosti předána osobně spolu se soutěžními pracemi na škole ve Velkých Opatovicích 23.
nebo 24. března 2011 v době od 8 do 14 hodin.

4.2 Soutěžní práce a přílohy
Soutěžní práce spolu s povinnými, případně dalšími přílohami mohou být zaslány poštou s doručením
nejpozději v pátek 25. března 2011 na adresu:
Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice (s označením
v levém horním rohu „Studentský design“)
nebo doručeny osobně na tutéž adresu ve středu 23. března nebo ve čtvrtek 24. března 2011 vždy mezi
8. a 14. hod.
V případě zaslání práce poštou nenesou vypisovatelé soutěže odpovědnost za poškození zaslaných
prací.
Práce a všechny dokumenty musejí být označeny jménem autora (žáka) a názvem školy, nejlépe na
rubu.

4.3 Vrácení soutěžních prací
Soutěžní práce budou připraveny k odvozu účastníky zasedání Asociace středních a vyšších odborných
škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR ve středu 30. března 2011 odpoledne. Odvezení
prací, které nebudou tímto způsobem převzaty, musí přihlašovatelé zajistit do čtvrtka 7. dubna 2011.
Povinné přílohy budou předány pro dokumentaci soutěže Design Cabinetu CZ.

4.4 Předání nominovaných prací do národního závěrečného kola pro studenty všech typů škol
Bližší údaje (místo a čas doručení prací nominovaných na národní cenu, stejně jako i místo a čas
vrácení nominovaných prací) budou každému účastníku vždy s dostatečným časovým předstihem
sděleny Design Cabinetem CZ.

4.5 Souhlas s podmínkami soutěže
Elektronickým podáním přihlášky autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami
soutěže, s dalším bezplatným využitím prací a přiložených fotografií a další dokumentace k výstavním
a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby
vyhlašovatelé soutěže pořizovali k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování
autorských práv.

5. Vyhlášení výsledků a formy prezentace
5.1 Vyhlášení výsledků a předání cen

a/ vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v Design Cabinetu CZ, tj. ve výstavních prostorách Nadace
pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1 v listopadu 2011. Design
Cabinet CZ si vyhrazuje změnu místa a termínu, která bude včas oznámena.
Všichni účastníci budou obesláni pozvánkou na slavnostní předávání cen.

b/ tisková konference
Vyhlašovatel připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci, na níž
předá novinářům a představitelům médií tiskové podklady, CD s obrazovými podklady aj. K účasti na
tiskové konferenci budou přizváni všichni ocenění studenti a jejich pedagogové nebo zástupci škol.

c/ Mediální kampaň
Vyhlašovatel připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. Měsíc před předáváním cen a týden
před předáváním cen.

5.2 Výstava
Výstava bude putovní. Oceněné práce budou premiérově vystaveny ve výstavních prostorách Nadace
pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31 v Praze v předpokládaném termínu listopad -
prosinec 2011. Design Cabinet CZ si vyhrazuje změnu termínu nebo místa, které bude včas oznámena.
Na základě výsledků minulých ročníků je projekt Národní ceny za studentský design s výstavou Nový
(z)boží! zařazen do projektu „Česká kreativita“, organizovaného Českými centry. Výsledky soutěže tak
budou prostřednictvím Českých center představeny v zahraničí.

5.3 Katalog
K výstavě bude vydán katalog v limitovaném finančním rozpočtu, v němž budou prezentovány všechny
oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly. V případě, že
nebudou získány potřebné další finanční prostředky na podporu soutěže, bude katalog vydán pouze
v elektronické podobě.
Jeden katalog obdrží bezplatně každý účastník soutěže (student) a každé přihlášené škole bude předán
bezplatně počet katalogů odpovídající počtu přihlášených prací.
Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Design Cabinetu CZ, na webových
stránkách spolupořádajících institucí, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na
webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.

6. Odborný garant soutěže a kontaktní adresa

Celostátní kolo soutěže o Národní cenu za studentský design 2011 pro střední a vyšší odborné školy je
organizováno Asociací střední a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR
ve spolupráci s Unií výtvarných umělců ČR a Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství - nadačním
programem „Design Cabinet CZ“ jako odborným garantem soutěže.

Základní kontakt pro celostátní kolo SŠ a VOŠ:

Unie výtvarných umělců ČR, informační středisko
PhDr. Oskar Brůža
PO BOX 284, 601 00 Brno
606 473 074, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
korespondence týkající se soutěže: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
informace o soutěži: www.art-visual.cz/ncsd nebo www.uvucr.cz/ncsd

Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice
akad. soch. Lubomír Hluštík, 608 461 818, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MgA. Jitka Chrištofová, 605 359 395, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ssupt.cz

Základní kontakt pro celou soutěž:

Design Cabinet CZ / Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
Tel:. 224 225 001, 222 245 647, 602 350 805
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.designcabinet.cz

NCSD 2011 – celostátní kolo pro SŠ a VOŠ – PŘÍLOHA Č. 1
Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

1. Přihlášky do soutěže

Přihlášky jsou k dispozici ke stažení na www.uvucr.cz/ncsd
Přihláška je přijímána výhradně elektronicky jako příloha e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány
a) ve formě modelu (případně i jako prototyp nebo hotový výrobek) nebo
b) jako návrh na prezentačním panelu (poster) o rozměrech 100 x 70 cm na výšku na tuhé podložce
(max. tloušťka 0,5 cm), jen podložka, práce adjustované v rámech či zasklené nebudou přijaty.
Práce a všechny dokumenty musejí být označeny jménem autora (žáka) a názvem školy, nejlépe na
rubu (zadní straně).
Model i prezentační panel (poster) musí být dále označen identifikačními údaji: jméno autora, název díla,
název školy. Umístění identifikačních údajů není předepsáno. Na titulu panelu musejí být tyto údaje:
jméno a příjmení autora, název práce (česky a anglicky), škola případně ateliér a jeho vedoucí.
Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení i k navazujícím výstavním
účelům.
Doporučení:
Doporučujeme zpracovat prezentační panel (poster) i v případě přihlášení modelu, prototypu nebo
výrobu podle bodu 2.a) pro využití na domácích i zahraničních výstavách s dodržením závazných
parametrů pro zpracování posteru podle bodu 2.b).

3. Přílohy k soutěžním pracím

a/ přílohy povinné
Prezentace na CD/DVD je určena k publikačním účelům. CD nebo DVD musí obsahovat alespoň jedno
charakteristické foto přihlášené práce v obvyklém grafickém formátu jpg nebo tiff v tiskové kvalitě (min.
300 DPI na A4), dále kontaktní údaje na autora a školu. Pokud nebudou splněny tyto požadavky a
formáty splněny, nebude práce do soutěže přijata. Pro publikační účely je nutné, aby každý jednotlivý
snímek obsahoval v názvu jednoznačný identifikační údaj (jméno autora, název práce).

b/ přílohy doporučené
Doporučenou náležitostí je portfolio A3 s textovou a obrazovou částí, obsahující popis díla – filozofii
výrobku (funkce, materiál, určení apod.), ukázku použití výrobku aj. Pro případ prezentace (výstavy)
v zahraničí je doporučeno dodat portfolio i v jazyce anglickém.
Jako nepovinné jsou přípustné jakékoliv průvodní doklady, které mohou přispět k objektivnímu
posouzení porotou, např. animace ve formátech mpg případně avi k audiovizuální prezentaci návrhu a
další.
Doporučujeme zpracovat k soutěžní práci i prezentační panel (poster) pro využití na domácích i
zahraničních výstavách. Závazné parametry pro zpracování posteru: rozměr 100 x 70 cm na výšku na
tuhé podložce (max. tloušťka 0,5 cm, nejlépe materiál kapa), práce adjustované v rámech či zasklené
nebudou přijaty.