Před založením Asociace porady ředitelů 1-2 x ročně na MŠ, event. SOŠV nebo SUPŠ

Mimopražská setkání:

1987 29. – 30. 4. Karlovy Vary
1988 13. – 14. 4. Uherské Hradiště
/ 1990 20. 2. SPŠG Praha /
1995
8. – 9. 3. Uherské Hradiště
17. – 18. 10. Brno
1996
2. – 3. 4. Turnov, Hořice
12. – 13. 11. Jablonec, Železný Brod

Založení

Zakládací listina 13. 11. 1996 / 21 škol /
Registrace Ministerstva vnitra 11. 3. 1997

Asociační rada

Předseda – PhDr. Jan Sehnal
I. tajemník – Mgr. Jiří Šorfa
II. tajemník – Mgr. Pavel Zatloukal
Tiskový mluvčí – Ing. Margeta Kučerová

Logo asociace

Ke stažení zde: [PDF]

Přehled setkání / valné hromady /

1997
2. – 3. 4. Hodonín, Uherské Hradiště
22. – 23. 10. Karlovy Vary

1998
7. – 8. 4. Praha – VŠVH, SUPŠ, SPŠG
14. – 15. 10. Český Krumlov, Bechyně

1999
14. – 15. 4. Nový Bor, Kamenický Šenov
19. – 20. 10. Ústí nad Orlicí

2000
2. – 3. 3. Praha – SPŠO, ISŠ, SUŠTŘ
24. – 25. 10. Ostrava

2001
3. – 4. 4. Jihlava – SPŠT
24. – 25. 10. Valašské Meziříčí

2002
3. – 4. 4. Velké Opatovice
16. – 17. 10. Turnov, Hořice

2003
2. – 3. 4. Uherské Hradiště
22. – 23. 10. Ústí nad Orlicí

2004
21. – 22. 4. Brno – SŠUŘ, SPŠT, SPŠS
5. – 6. 10. Karlovy Vary

2005
27. – 28. 4. Praha – VŠVH, SUPŠ, SUŠTŘ, SPŠG
12. – 13. 10. Hradec Králové

2006
3. – 4. 5. Jihlava – SPŠT, SUŠG
1. – 2. 11. Velké Poříčí / 28 škol /

2007
2. – 3. 5. Hodonín
6. – 7. 11. Jablonec, Železný Brod

2008
6. – 7. 5. Český Krumlov, Bechyně
22. – 23. 10. Opava

Asociační rada

Předseda – PhDr. Jan Sehnal
I. tajemník – ak. mal. Pavel Luffer
II. tajemník – Mgr. Jiří Mašek
Tiskový mluvčí – ak. mal. Zdeňka Laštovičková

2009
7. – 8. 4. Nový Bor, Kamenický Šenov
21. – 22. 10. Praha – VOŠON, ISŠ, VOŠTŘ

2010
28. – 29. 4. Valašské meziříčí
3. – 4. 11. Strážnice

2011
30. – 31. 3. SUPŠ a TŠ Velké Opatovice
9.– 10. 11. SUPŠ HN Hradec Králové

Asociační rada

Předseda – PhDr. Jan Sehnal
I. tajemník – ak. mal. Pavel Luffer
II. tajemník – ak. mal. Zdeňka Laštovičková
III. tajemník – Ing. Marta Chvojková
 


Stanovy asociace

Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními
obory

I. Cíle Asociace

Asociace je nevýdělečné, dobrovolné sdružení fyzických osob (ředitelů nebo jimi pověřených zástupců) středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory v České republice (dále jen Asociace).

Cílem činnosti Asociace je zejména:

 1. Zastupovat osoby (ředitele nebo jimi pověřené zástupce) středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory, které jsou členy Asociace (dále jen své členy), při prosazování oprávněných zájmů jejich odborných škol.
 2. Získat pro své členy větší možnost aktivně ovlivnit další vývoj středního a vyššího odborného školství tak, aby se uvedené školy úspěšně včlenily i do evropského vzdělávacího systému, včetně získávání adekvátních osobních kontaktů.
 3. Získat iniciativu v podpůrných projektech pro své členy a školy, které zastupují, a to i ze strany zahraničních institucí.
 4. Podílet se na připomínkovém řízení k legislativním návrhům zahrnujícím problematiku uměleckého vzdělávání.
 5. Podílet se ve spolupráci s MŠMT ČR a NÚOV na tvorbě koncepce vzdělávacího obsahu jednotlivých studijních oborů.
 6. Vyjadřovat se k základním principům a aktuálním otázkám financování uměleckých škol.
 7. Podporovat vzájemnou spolupráci svých členů při hospodářské činnosti pro ekonomické posílení jednotlivých škol.
 8. Vytvářet tok informací mezi jednotlivými školami, orgány státní správy a samosprávy a hromadnými sdělovacími prostředky.
 9. Pomáhat v práci každému řediteli, učiteli a škole v případě, že to bude potřebovat.
 10. Organizovat odborné přednášky pro své členy.
 11. Organizovat prezentaci výsledků jednotlivých škol pro odborníky, žáky, studenty i laickou veřejnost.
 12. Prosazovat, aby členem rekonkurzní komise byl některý z členů Asociace.
 13. Spolupracovat se školskými úřady při jmenování předsedů maturitních komisí a absolutorií.

II. Orgány Asociace

 1. Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada členů Asociace. Je oprávněná rozhodovat ve všech věcech Asociace, včetně změny stanov. Všechny ostatní orgány Asociace jsou jí podřízeny.
 2. Valnou hromadu svolává nejméně 1x ročně Asociační rada.
 3. Kterýkoliv ze členů má právo navrhovat svolání Valné hromady. Musí však svoji žádost zdůvodnit a podpořit souhlasnými stanovisky alespoň dvou členů Asociace. O žádosti rozhodne Asociační rada hlasováním prostou většinou.
 4. Asociační rada je čtyřčlenná. Tvoří ji předseda a tři tajemníci.
 5. Předseda Asociace je volen Valnou hromadou. Tajemníci jsou navrženi předsedou a Valná hromada jeho návrh schvaluje. Všichni uvedení funkcionáři jsou voleni na dobu tří let.
 6. Předseda řídí Asociaci v mezidobí mezi jednáním Valné hromady, svolává jednání Valné hromady a Asociační rady a tato jednání připravuje.

III. Členství v Asociaci

 1. Zakládajícími členy Asociace jsou ti, kteří podepsali dne 13.11.1996 zakládací listinu.
 2. Členem Asociace je ředitel nebo jím pověřený zástupce střední a vyšší odborné školy s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory v České republice. Stává se jím po uplynutí čtyřleté doby od podání přihlášky za člena Asociace. V této době má statut hosta Asociace.
 3. Hostem Asociace je ředitel nebo jím pověřený zástupce střední a vyšší odborné školy s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory v České republice, který deklaroval zájem stát se členem Asociace, a to po dobu čtyř let. Po uplynutí této doby Valná hromada Asociace rozhoduje hlasováním o přidělení statutu řádného člena Asociace.
 4. Valná hromada Asociace a Asociační rada má právo sledovat práci školy, kterou host Asociace zastupuje, a vyjadřovat se ke skutečnostem, týkajícím se výtvarného a uměleckořemeslného vzdělávání v této škole.

IV. Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo:
- být zváni a účastnit se valné hromady
- vyjadřovat se k projednávaným záležitostem
- navrhovat členy všech orgánů Asociace a stát se jejich členy
- podílet se na stanovení cílů Asociace, jakož i na jejich plnění
- vystoupit z Asociace
- žádat oprávněnou pomoc Asociace

2. Členové jsou povinni:
- respektovat stanovy Asociace, jakož i všechna rozhodnutí, přijatá na Valné hromadě
- pomáhat ostatním členům Asociace

3. Při hlasování má každá škola jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. Poruší – li některý z členů stanovy, nebo jedná-li proti profesní etice Asociace, může mu být na základě rozhodnutí Valné hromady uložena sankce:
- napomenutí
- vyloučení

V. Práva a povinnosti hostů

1. Hosté mají právo:
- být zváni a účastnit se Valné hromady
- vyjadřovat se k projednávaným záležitostem
- čerpat zkušenosti z práce jednotlivých škol v Asociaci začleněných
- vzdát se statutu hosta Asociace
- žádat oprávněnou pomoc Asociace

2. Hosté jsou povinni:
- respektovat stanovy Asociace, jakož i všechna rozhodnutí, přijatá na Valné hromadě

3. Hosté nemají právo hlasovat o rozhodnutích Asociace.

4. Poruší – li některý z hostů stanovy, nebo jedná-li proti profesní etice Asociace, může mu být na základě rozhodnutí Valné hromady uložena sankce:
- napomenutí
- vyloučení

VI. Zásady hospodaření

1. Asociace nepředpokládá žádný zdroj příjmů.

VII. Oprávnění k jednání

1. Má Asociační rada ve složení předseda, I.,II.,III. tajemník.

VIII. Zánik Asociace

1. Dohodou dvoutřetinové většiny všech členů.
2. V ostatních případech dle zákona č. 83/90 Sb. a následujících právních norem.

IX. Spolupráce s jinými profesními organizacemi

1. Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemelsnými studijními obory je členem Unie školských asociací CZESHA.
2. Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemelsnými studijními obory bude spolupracovat s profesními organizacemi dalších typů středních a vyšších škol s cílem vytvořit koordinační orgány pro řešení problémů společných všem středním a vyšším školám.

X. Sídlo Asociace

1. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 22, PSČ 118 00.

 


Za Asociaci představitelé Asociační rady:
PhDr. Jan Sehnal,
předseda, ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22

Ak.mal.Pavel Luffer,
1. tajemník asociace, ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy
restaurátorské, Brno, Husova 10

Ak. soch. Zdeňka Laštovičková,
2. tajemník asociace, ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470

Ing. Marta Chvojková,
3. tajemník asociace, ředitelka Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Praha 7, Jablonského 333/3


Stanovy Asociace byly registrovány dne 11.3.1997 Ministerstvem vnitra České republiky.
V Praze 14.12.2010