Program jednání Praha 2017

5.4. 

 1. Zahájení a přivítání hostů

Vedoucí  oddělení  středního odborného a vyššího odborného vzdělávání

Mgr. Marta Stará , Phdr. Dana Hamerníková

Ředitel Odboru  středního a vyššího vzdělávání a institucionální výchovy

Ing. Bc. Et. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

 1. Seznámení s programem jednání

 2. zahájení

 3. seznámení s činností předsedy – jeho účast na jednáních

 4. vystoupení  Mgr. Staré -  PhDr. Hamerníkové

  aktuální informace  z MŠMT

 5. vystoupení ředitele Odboru  středního a vyššího vzdělávání a institucionální výchovy

 6. Ing. Bc. Et. Bc Petra  Bannerta, Ph.D.

  Návrh způsobu financování  nepedagogických pracovníků.

 7. vystoupení  p. Mgr. Blanky Vážné – NUV

  revize rámcových vzdělávacích programů

 8. Ak. mal. Bohumír Gemrot

  Novela zákona o pedagogických pracovnících
  • Karierní systém učitelů – iniciativa Středoškolské unie promítnout  hodnocení  žáků do systému
  • Kariérní řád -  3 kariérní stupně,  1. atestaci provádí škola, bude existovat standard učitele, učitel bude dokládat portfolio příprav, plán osobního rozvoje učitelů bude povinný pro všechny s úvazkem nad 0,5 (hodnotí se nejdéle po 24 měsících).
  • samostudium 12 dnů bude rozděleno na 7 dnů, kdy čerpání určuje ředitel a 5 dnů si určuje učitel sám - oznámit musí plán čerpání 3 měsíce předem a jen z vážných provozních důvodů se neschválí
  • změny v odměňování přesčasové práce

  Informace o jednáních na MŠMT / p. ředitel Krejčí / § 62

  Vyjádření ke Školskému zákonu § 62

  Bylo předáno písemné vyjádření naší asociace na MŠMT:
  Mgr. Marta Stará, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání

  30. 11. 2016 Praha

  Vážená paní Mgr. M. Stará,

  zasílám Vám usnesení Asociace vyšších a středních uměleckých škol s výtvarnými
  a uměleckořemeslnými obory ČR.

  Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory České republiky se na svém zasedání dne 9. 11. 2016 v Chebu  usnesla vyjádřit ostrý nesouhlas s úpravou odst. 5 v §62 novely Školského zákona, který zamezuje vyhlášení výsledků přijímacího řízení před 5. únorem (původní znění se odkazovalo pouze k 15. únoru, jako konečnému datu zveřejnění). Přitom termín pro konání talentových zkoušek je v § 62 stanoven na období od 2. 1. do 15. 1. Vyjevení resumé přijímacího řízení se tak odsouvá o dobu v rozmezí 4 -6 týdnů po konání talentových zkoušek. Talentové zkoušky jsou zpravidla dominantním rozhodným kritériem pro stanovení výsledku přijímacího řízení – tedy, výsledky přijímacího řízení jsou známy s termínem ukončení talentových zkoušek, případně v těsném závěsu. Teprve s odkladem 4 -6 týdnů také začne běžet lhůta pro přijaté uchazeče na odevzdání zápisového lístku (10 pracovních dnů). Takový odklad bude pro většinu rodičovské veřejnosti a uchazečů o studium zmatečný. Zmatečnost dále narůstá s uloženou povinností škol informovat o výsledku talentové zkoušky (nikoliv však o výsledku přijímacího řízení) nejpozději do 20. ledna.

  Dalšími důvody jsou:

  1.    Nárůst administrativy (písemná informace o výsledku talentových zkoušek všem uchazečům, komunikace se zmatenou veřejností)

  2.    Organizační komplikace – odklad ukončení procesu správního řízení PZ a vázání pozornosti vedení škol k tomuto procedurálně svévolnému procesu.

  3.    nerovnost přístupu k výsledkům přijímacího řízení pro uchazeče s a bez talentové zkoušky

  4.    MŠMT neuvedlo relevantní důvody k opodstatnění této změny zákona (případná argumentace poslanecké iniciativy o sjednocení termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení s Konzervatořemi vzhledem k odlišnému zaměření talentů nedává praktický smysl a v kontextu způsobených potíží ji lze klasifikovat jakou normotvornou svévoli)

  Na základě tohoto dopisu bych rád vyvolal další jednání o možnosti změny §62 školského zákona.

  Za Asociaci  VOŠ a SUŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR

  Předseda     ak. mal. Bohumír Gemrot

  Vyjádření na základě usnesení jsem předal p. Staré na MŠMT a bylo vyvoláno jednání
  s p. ředitelem Krejčím, kde byly opětovně probrány naše připomínky. Řešení této problematiky a změnu termínu vydání rozhodnutí nelze provést z důvodů odevzdání zápisového lístku. Po proběhnutí talentových zkoušek se ukázalo, že některé školy porušují tento zákon a vydávají rozhodnutí hned. Reagoval jsem na tuto situaci a opět jsem kontaktoval jak p. ředitele Krejčího, a také ČŠI a žádal o nápravu. Doufám, že členové asociace v této chvíli zákon dodržují. Vzniklou situaci jsme rovněž probírali na schůzi ředitelů škol organizované zřizovatelem. Stav je v této chvíli stejný.

 9.  Ing. I. Hýblová

  informace o soutěži studentský design

 10. diskuze - různé

6.4.  

 1. zahájení jednání Ak. mal. B. Gemrot

  žádost Střední školy umělecké a řemeslné, Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5    
     
  Žádost o vyjádření k vzdělávacímu programu VOŠ

  Jsme střední škola nabízející ve svém portfoliu uměleckořemeslné obory. V současné době zvažujeme rozšíření vzdělávací nabídky o obor VOŠ Konzervace, opravy a restaurování předmětů ze dřeva. Akreditační komise MŠMT nám doporučila, abychom požádali i Vaši asociaci o vyjádření.

  'Navrhovaný název programu charakterizuje i jeho obsah. Cílem programu není vychovat hotové restaurátory, cílem je vychovat kvalitní řemeslně zručné odborníky, kteří velmi dobře ovládají konzervátorské a restaurátorské práce, při práci na historickém předmětu jsou si jisti tím, co dělají, a nezničí jeho historickou či užitnou hodnotu. V jejich zájmu je pak další vzdělávání a případná žádost o restaurátorskou licenci.

  Jedinečnost vzdělávacího programu je dána tím, že jednou z možných specializací je restaurování dřevěných součástí historických klávesových hudebních nástrojů. Pro vzdělávání v oboru máme velmi dobré materiální i prostorové podmínky, z hlediska personálního zajištění s naší školou spolupracují a na programu se chystají přímo podílet zkušení odborníci z praxe - dlouholetí restaurátoři (s licencemi MK), pracovníci památkových a muzejních institucí, pracovníci vědeckých pracovišť partnerských vysokých škol.

  Akreditaci vzdělávacího programu podporuje jak zřizovatel (hlavní město Praha), tak Asociace krajů ČR. Podporu vyjádřily také další zaměstnavatelské a kulturní instituce. Žádáme Vás tedy o zaslání vyjádření k akreditaci tohoto programu na naší škole ve smyslu doporučení či souhlasu s jeho realizací.

  Předem děkuji za kladné vyřízení a srdečně zdravím.
  Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., ředitelka školy

  B. Gemrot :

  nebyly předloženy dokumenty, které by jasně definovali tento obor. Částečné informace byly konzultovány s  VOŠ a SUŠ uměleckoprůmyslovou v Praze. Paní ředitelka Porvichová nechtěla veřejně ukázat složení tohoto oboru. Vzhledem k této situaci asociace nepodpořila tento projekt.

 2. vystoupení vrchního rady MŠMT Mgr. Pracného k otázkám nového financování regionálního školství / PH MAX, financování nepedagogů/.

 3. vystoupení finanční ředitelky  Unibal-rodamco  Věry Mrázové

   prezentace  soutěže    Design school award

 4. vystoupení Ing. Martina Busty

  informace o soutěži FIGURA Český Krumlov

  vystoupení Ing. Mgr. Martina Mikoláška

  informace o soutěži OSKAR Ostrava

 5. Ak. mal. B. Gemrot

  reakce na pořad ve veřejnoprávní televizi „Otázky Václava Moravce“ 19. 2. 2017
  žádost  Asociácie riaditelov  uměleckých škol a škol úžitkového výtvarníctva na Slovensku o spolupráci, byla vyslovena  podpora pro jejich návrh spolupráce. Pozveme jejich zástupce na příští jednání.

 6. přijímací zkoušky  - Ak. mal. B. Gemrot

 7. Hodnocení proběhlé soutěže Studentský design , určení nositele grantu dalšího ročníku: nositelem grantu se stal Český Krumlov
  Termín příštího jednání asociace v Ostravě  - 26. 9. a 27. 9., pozvánky budou rozeslány na všechny požadované kontakty.
  Poděkování p. ředitelce I. Hýblové a všem zúčastněným za organizaci jednání asociace v Praze a za organizaci soutěže studentský design.  

 

Ak. mal. B. Gemrot