ve SUPŠT Velké Opatovice

30. a 31.3. 2011 

 1. Uvítání přítomných, představení hostů a nových účastníků
  Program jednání – Dr. Sehnal, Dr. Grenar
 2. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – Dr. Sehnal
 3. Vystoupení hostů
  • a/ Dr. Brůža - UVU ČR, Bc.A Hálová - UPM, zastupující Design kabinet ČR
   Koncept Národní ceny za studentský design 2011 – viz příloha
  • b/ Mgr. Hofmannová – ÜŠI
   Kriteria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2010/2011 – viz příloha
  • c/ Mgr. Pátková – MŠMT
   • novela vyhlášky o maturitní zkoušce
    poslední č.54/2011 z února 2011, úplné znění www.novamaturita.cz
   •  hlavní změny:
    § 4 žák se přihlašuje na všechny zkoušky najednou
    § 13 hodnotitelé opravují přímo originály / ne kopie /
    § 22 hodnocení dílčí ústní zkoušky CJL a CJ ve společné části oznamuje žáků veřejně předseda zkuš.komise
    § 26a zkrácení skartační lhůty některých protokolů na 5 let
    § 35 slučitelnost funkcí členů komise
   • státní část mat.zkoušky 3 předměty až 2014
   • profilová část : forma a obsah podle ŠVP na základě RVP
    12 měsíců před konáním zkoušky / 1.4. 2011 / povinnost ředitele školy zveřejnit nabídku i na webu školy
    / uvést, že platí pro jarní i podzimní zkušební období /
    nabídka alespoň 2 nepov inné zkoušky / na vysvědčení lze i známka 5 /
   • praktická část 4 rovnocenné formy – lze kombinovat, určuje ředitel školy
    / písemná zkouška, ústní zkouška, maturitní práce+obhajoba, praktická zkouška /
   • v případě nesložení jedné části opakování celé zkoušky
   • Diskuse
    • zodpovězeny dotazy
     omluva z nepovinné zkoušky, nedostavení se ke zkoušce, nemoc ředitele školy, jmenování předsedy na kalendářní rok, náhradní termín státní zkoušky aj.
    • na maturitním vysvědčení uveden jen kód oboru, není zaměření
    • na druhé straně do poznámky uvést téma praktické zkoušky
  • d/ Dr. Kloub – MŠMT
   Novinky v legislativě
  • e/ Dr. Vašáková – NÚOV
   Parametry praktické maturitní zkoušky pro profilovou část – návrh připraví do podzimního zasedání asociace
 4. Národní cena za studentský design – ak.mal.Laštovičková, předsedkyně poroty
  Protokol o posouzení přihlášených prací :
  přihlášeno 75 prací, datum hodnocení 30.3.2011
  profesionální přístup hodnotící 10 členné komise
  nominace do celostátního kola 18 prací /25 % nominovaných /

  Návrhy: Zajištění soutěže – vč. podání žádosti o grant MŠ
  2012 SUPŠ textilní Brno – Ing. Loub
  2013 SUPŠ Opava – Ing. Galis 
  • a/ hodnocení provádět o 1 den dříve / před jednáním asociace /
  • b/ doporučena obměna porotců
  • c/ připomínky ke kriteriím hodnocení připravit do příštího zasedání
  • d/ udělení Ceny asociace – jednomyslně akceptován
   po prohlídce prací vybrána hlasováním / celkem 37 hlasů, max. 2 za školu /
   práce žáka SUPŠ sklářské K.Šenov – Sada talířů
   cenu zajistí ak.mal. Laštovičková
 5. Webové stránky asociace – dr.Sehnal
  zprovozněny 3.2.2011, doporučeno rozšířit o Nástěnku /aktualizace /
  poděkování ak.mal, Gemrotovi / zpracování / a Mgr. Dušákovi / financování /
 6. Standard profilové části maturitní zkoušky z DVK – Mgr.Czumalová
  návrh bude dopracován a předložen / vč. obrázků ?/ do příštího zasedání asociace
 7. Další směřování VOŠ – dr. Sehnal
  Ředitelé škol seznámeni s termíny seminářů s představiteli MŠMT a zřizovateli VOŠ, obdrží ještě písemnou pozvánku. Existence škol zatím neohrožena, probíhá 1. kolo transformace škol aspirujících na statut VŠ /max.14/
 8. Novelizace školského zákona a dalších norem školské legislativy – dr. Sehnal
  věnovat pozornost všem změnám, zasílat připomínky k zaslaným materiálům
  problémy :
  • další vzdělávání učitelů, nastavení principů profesního rozvoje odborných učitelů, karierní řád,
  • postavení ředitele školy / 6 letá lhůta, závislost na zřizovateli /
 9. Optimalizace sítě škol – dr. Sehnal
  školy, na kterých má stát zájem – statut „ rodinného stříbra“ / cca 5 škol - K.Šenov aj. ohrožené školy /
  příslib: zůstanou v kompetenci krajů s koofinancováním MŠMT, event.přímá gesce MŠMT
 10. Stanovení cen žákovských prací
  zkušenosti z kontroly SUPŠ K.Šenov – ak.mal. Janák
  závěr:
  • vytvořit modelovou směrnici na základě zkušeností jiných škol /ak.mal. Laštovičková, Mgr.Budayová/
  • ze zaslaných podkladů připraví Dr. Sehnal návrh ke schválení na příští zasedání asociace
 11. Členské příspěvky – v pořádku
 12. Podzimní zasedání 2.a 3. 11. 2011 Hradec Králové