v Uherském Hradišti

21. a 22. 3. 2012

1.Uvítání přítomných - viz prezenční listina

Ak.mal.Pospíšil – informace o škole, nový model soutěže o studentský design
Dr.Sehnal – přivítání hostů: Dr.Vašáková, Mgr. Vážná, Dr. Pastorová / NÚV /
- přivítání nového ředitele SUPŠ Č. Krumlov Ing. Martina Busty a poděkování předchozí ředitelce
Ing. Romaně Roušalové
- program jednání

2. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – Dr. Sehnal
a/ předávání cen soutěže o Národní cenu za studentský design – listopad 2011
- předání ceny asociace žáku Jáglovi ze SUPŠ K.Šenov / ak.mal. Hlubuček /
- kritický ohlas na formu předávání cen i hodnocení soutěže /ak.mal. Janák /
- zásadně se nedoporučuje prezentace a hlasování po internetu
b/ informace MŠMT o postupu při zápisu ŠVP do rejstříku a k uplatnění nového platového tarifu – obeslání škol 
listopad 2011
c/ informace UA CZESHA o připravovaném záměru revize RVP
- nesouhlasný dopis proti snižování počtu hodin odborných předmětů a nedostatečném zastoupení odborných 
škol v komisi MŠMT
- stanovisko asociace na základě připomínek členů - Dr.Sehnal , listopad 2011 viz bod 3
d/ koncepční záměr MŠMT k reformě financování regionálního školství
- stanovisko asociace na základě připomínek / jmenovité poděkování 8 členům asociace / odesláno UA CZESHA
a rozesláno školám – Dr. Sehnal – prosinec 2011
- doplnění parametrických údajů, rozeslání finálního stanoviska UA CZESHA – Dr.Sehnal, prosinec 2011
viz bod 4
e/ nový zákon o vzdělávání
- společná schůzka UA CZESHA, AŘG, MŠMT, CERMAT 23.3.2012
- stanovisko asociace bude tlumočit zást. ředitele SPŠG

3. Revize RVP – Dr. Sehnal
a/ záměr pracovní skupiny MŠMT pro revizi RVP :
snížit počet týdenních vyučovacích hodin, zvýšit disponibilitu hodin, zjednodušit systém RVP pro jednotlivé obory 
středního vzdělávání, zjednodušit terminologii aj.
b/stanovisko asociace - přijato jednomyslně : 
zásadní nesouhlas se snižováním počtu hodin v odborných školách, zejména uměleckých oborů / RVP zpracovány
po důkladné analýze potřeb odborného vzdělávání školními týmy ve spolupráci s NÚV /
c/ složení pracovní skupiny po připomínkách doplněno o zástupce SOŠ /Ing.Zajíček – SPŠCH Praha, Ing. Kučera-
OA Pelhřimov, člen vedení UA CZESHA /

4. Reforma systému financování regionálního školství – Dr.Sehnal
- neřeší problematiku financování škol s uměleckými obory / nekonkrétní varianty, prosté uplatnění navrženého 
modelu bez respektování individuálních specifik, nejistota v každoročním vyjednávání o rozpočtu, přímá likvidace
škol s oborově kombinovaným i třídami / 
- nevychází z hlubší analýzy celkového komplexu vzdělávacích programů
Stanovisko asociace ke koncepčnímu záměru MŠMT - přijato jednomyslně 
- je nezbytné, aby při stanovování parametrů regionálního školství byly zachovány výjimky pro výtvarné 
a uměleckořemeslné obory, resp pro obory, kde je v souladu s vyhláškou č. 13/2004 Sb. stanovena talen tová zkouška 
jako součást přijímacího řízení
- jednotkou pro financování škol by měl zůstat 1 žák a způsob financování na základě normativu na žáka
Pozn. reforma nebude k 1.1.2013 uskutečněna

5. Komplexní zákon o vzdělávání – Dr. Sehnal
Věcný záměr MŠMT - spojení zákonů č. 561/2004 Sb., č.306/1999/Sb. a č. 179/2006 Sb.
- v tomto zákoně bude také upravena podoba maturitní zkoušky
Na jednání k budoucí koncepci maturitní zkoušky 22.3.2012 asociaci zastoupí Mgr.Eichlerová ze SPŠG Praha

Z navržených variant asociace doporučuje
a/ společná část - 2 zkoušky
CJL – didaktický test s otevřenou úlohou + ústní zkouška 2 úrovně vzhledem k počtu odučených hodin
CJ – didaktický test s otevřenými úlohami a poslechovým subtestem + ústní zkouška 1 úroveň
b/ profilová část – 3 zkoušky pouze z odborných předmětů / TOČ, POČ, DVK /
jedna odborná zkouška musí být praktická , formu určí ředitel školy 
umělecké obory jen praktická zkouška
c/ funkci komisaře a předsedy maturitní komise nespojovat

6. Problematika výtvarné výchovy na ZŠ – Dr. Pastorová
Z hlediska potřeb středního uměleckého školství
- patrný nedostatek fundovaných odborných pedagogů, cílevědomého vedení k osvojení základních principů
výtvarné práce a rozvíjení tvůrčí práce
- závěr: téma budeme rozvíjet na příštím zasedání

7. Soutěž Studentský design 2012 – ak.mal .Laštovičková, ak.mal . Pospíšil
a/finanční podpora MŠMT / grant na doporučení asociace převeden z bývalé SUPŠ a VOŠ textilní Brno /
a přispění a.s. Česká zbrojovka Uherský Brod
b/ přehlídka obeslána 144 pracemi ze 31 škol
c/ vítězné ceny při rovnosti hlasů L.Tomanová – SOŠV V.Hollara Praha
T.Lišková – SUPŠ Č. Krumlov
d/ vzhledem ke stoupajícímu počtu prací komise doporučuje hodnocení s jednodenním předstihem,
počet přihlášek neomezovat

Kolekce 21 soutěžních prací byla komisí vybrána k prezentaci asociace na soutěži Designblok /říjen, Praha/
- mediální prezentaci zajistí ak.mal.Laštovičková
- schůzku zúčastněných škol / forma prezentace, přihláška, finanční náklady aj./ svolá dr. Sehnal
- asociace nebojkotuje Národní cenu za studentský design, doporučuje školám individuelní účast

Soutěž Studentský design 2013
a/ pro zkvalitnění organizace je nezbytné zpracovat jasná pravidla - Dr. Sehnal
- více kategorií podle oborů
- volba a ohodnocení komisařů
- časový harmonogram
- rozdělení finančních prostředků / dotace MŠMT, vybrané vklady, prostředky pro pořádající školu/
- další fáze transformace do soutěže Designblok aj.
b/ pořadatelem NCSD 2013 bude SUPŠ Opava – Mgr. Jančíková
žádost o grant MŠMT třeba podat již v květnu 2012
c/ SUPŠ Uherské Hradiště po vyhodnocení letošní přehlídky zpracuje manuál pro následující školu vč. vzoru grantové 
žádosti a všech časových a organizačních souvislostí – ak.mal. Pospíšil

8. Pracovní poměr ředitelů škol – Dr. Sehnal
Asociace nesouhlasí s legislativní změnou školského zákona, týkající se pracovního poměru ředitelů s vymezením
funkčního období na 6 let – stanovisko zpracuje a zašle dr. Sehnal

9. Žádost o členství v asociaci
Po úvodní prezentaci přiznán statut hosta asociace
a/ AVE-ART Ostrava – soukromé střední umělecké škole a ZUŠ s.r.o / ředitel Ing. Jaroslav Prokop /
b/ ISŠ – houslařské škole Cheb / vedoucí houslařské sekce Bc. Jiří Pátek /

10. Podzimní zasedání 7. a 8. 11. 2012 Turnov

 

Zapsal: Kořínek