v Opavě

3. a 4. 4. 2013

1. Uvítání přítomných - viz prezenční listina

Ing. Galis – informace o škole, organizační pokyny
Dr.Sehnal – přivítání hostů: Mgr.Blanka Vážná / NÚV /
ak.soch. František Janák / výkonný zástupce Nadace J.Viewegha Sázava /
- přivítání nových tváří:
Ing.arch. Olga Gálisová, Volyně , Mgr. Kristýna Pražáková, Strážnice, ak.mal. Ondřej Šmerda, VŠVH
- program jednání

2. Projekty NSP 2 – NSK 2 - Mgr. Vážná

NSK 2 – Národní soustava kvalifikací
cíl: pokrýt všechna odvětví národního hospodářství profesními kvalifikacemi,
umožnit občanům uznávat skutečné dovednosti a znalosti bez ohledu, jakou cestou je získali
hlavní pojmy: kvalifikace úplná a dílčí
standard kvalifikační a hodnotící
autorizované osoby a orgány
NSP 2 – Národní soustava povolání
cíl: vymezování profesních kvalifikací
hlavní pojmy: typová pozice – povolání – profesní kvalifikace
sektorová rada – tvorba a revize profesních kvalifikací 
seznam kvalifikací : http: //narodni-kvalifikace.cz

Požadavek NÚV, aby školy zaslaly návrhy povolání, vyplývající z oboru vzdělávání po diskusi zamítnut.
Profil absolventa má definováno, co může absolvent vykonávat. Škála povolání je široká, atomizace degraduje střední odborné vzdělávání.
Závěry asociace:
a/ doporučuje NÚV vyvinout legislativní aktivitu prostřednictvím MŠMT, aby autorizovanou osobou mohla být 
škola s akreditovaným RVP / ŠVP /
b/ nedoporučuje v oborech 82-M provádět dílčí kvalifikace, lze zvážit u uměleckořemeslných oborů 82-L
Stanovisko asociace zpracuje a zašle NÚV dr. Sehnal

3. Projekt Centra sklářského umění – ak.soch. Janák

Seznámení s projektem rekonstrukce bývalé huti František v Sázavě /kulturní památka/ - pokryto Nadací 
J.Viewegha Sázava / 130 milionů Kč /.
Záměr: vybudování Centra soudobého sklářského umění / sympozia, rezidenční a tvůrčí pobyty, odborné vzdělávání,
výstavy, podpora cestovního ruchu aj./ - plánované otevření leden 2014
Pozn. výstavy pravděpodobně zpoplatněny, pro členy asociace problém!

4. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – dr. Sehnal

a/ vypracování standardů hodnocení v oborech 82..-M pro ČŠI - listopad 2012 
- zaslání na ČŠI zatím bez odezvy / k navržené schůzce nedošlo /
- nominování odborníků pro jednotlivé obory zatím odloženo
b/ účast na jednání MŠMT s představiteli školských asociací ke koncepčním představám ministerstva
v letech 2014 – 2020 / definováno 8 stěžejních kroků / - leden 2013 
Účastníci vybídnuti ke komunikaci po internetu a sledování informací o aktivitách MŠMT / Newsletter /
c/ účast na jednání UA CZESHA – únor 2013 
m.j. zprovoznění interaktivního portálu se všemi daty o školství,
přehodnocení systému humanitního vzdělávání
d/ účast na jednání AVOŠ - březen 2013
zachování a koncepční řešení dalšího rozvoje VOŠ – viz petice bod 10
e/ množství interní agendy k přípravě formulace stanoviska asociace / 2. cizí jazyk, financování Reg.Š,
spojování skupin různých oborů, karierní řád, maturity, přijímací řízení / - poděkování školám, které
se aktivně podílely na přípravě a zaslání podklad.

5. Studentský design 2013 – MgA. Schallner, dr. Sehnal

Porotou hodnoceno 132 přihlášených prací / 116 SŠ, 16 VOŠ / ze 27 škol
Výsledky soutěže:
GRAND PRIX – SUPŠ Železný Brod, A.Oborníková 4.roč. – sada 2 mís
Laureáti k obeslání soutěže Design blok - 33 prací / viz seznam /
Závěry:
a/ poděkování MgA. Schallner, Ing. Galisovi a všem hodnotitelům za instalaci a vyhodnocení soutěže
b/ nositel grantu zajistí fotodokumentaci prací vč. umístění na web.str. asociace ve spolupráci s VŠVH
c/ žádost o přidělení dotace MŠMT na 2014 zašle příští nositel grantu Zámeček Plzeň po dohodě
s MgA.Schallner - nejpozději květen 2013
d/ s ohledem na výhledové upřednostňování technických oborů bude zasláno podpůrné stanovisko asociace
s hodnocením současné soutěže a zdůrazněním názvů „průmyslové školy“ – dr. Sehnal
e/ poplatky zachovány: 1 000,-Kč první exponát, 500,-Kč každý další
f/ návrh poroty na zrušení anonymity posuzovaných prací bude projednán na podzimním zasedání

6. Design blok 2013 – dr. Sehnal, MgA Schallner

a/v zásadě bude použit osvědčený předešlý model:

září 2013 – schůzka ke stanovení zásad prezentace a rozdělení úkolů – svolá dr. Sehnal
/ ak.soch.Laštovičková, MgA.Schallner, Mgr.Šindelářová, ak.mal. Kočvar /instalace/ /
návoz exponátů, instalace, vernisáž, výstava – dle stanovení termínů pořadatele Desing bloku
b/ nositel grantu 
- připraví na podzimní jednání vyčíslení nákladů k dispozici následující škole /Zámeček/
- včas projedná s DB žádost o zvětšení výstavní plochy 
c/ podpůrná pomoc pražských škol na výstavě / oděvní, uměleckých řemesel, Náhorní /

7. Novinky v legislativě – dr. Sehnal

Informace dr. Klouba – MŠMT
a/ dle poslední novely zákona o ped. pracovnících od 1.1.2015 nebudou moci vykonávat přímou pedagogickou
činnost pedagogové, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci podle tohoto zákona a k tomuto datu nezahájí 
požadované studium, pozn: dle CZESHA budou pro odborníky z praxe pravidla upravena později
b/ návrh změny vyhl. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol - významně snižuje dosavadní rozsah
c/ návrh změny vyhl. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání – aktualizace formulářů maturitních vysvědčení
v souvislosti s připravovanými změnami maturitních zkoušek 
d/ právní výklad § 23 zákona 563/2004 Sb. v souvislosti s exkurzemi a návštěvami v zdělávacích akcí –
výkon přímé vyučovací povinnosti není vázán na místo, o jejím výkonu rozhoduje ředitel školy
nelze uznat pouhý dohled nad žáky po cestě na mimoškolní akce /např. soutěže/, dohled při divadelních představeních 
e/ vyhláška 373/2011 Sb. o zdravotních službách
- § 11 novely této vyhlášky : periodická prohlídka zaměstnanců 1x za 6 let, ev. 1x za 4 roky po dovršení 50 let věku
výhradně praktický lékař, ne odborník-specialista
- § 51 vyhlášky – studenti na praxi- jednomyslný závěr
a/ v kategorii 1- 1x za dobu studia, uznat lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu
b/ v rizikových skupinách třeba lékařská prohlídka smluvního lékaře na pracovišti

8. Rámcové vzdělávací programy – dr. Sehnal, Mgr.Vážná

RVP nevyhovují – malá disponibilita, složitá terminologie, velká detailnost, nesoulad mezi počtem odučených
týdnů a počtem týdnů aj.
Porovnávání ŠVP a RVP je hlavním kriteriem školní inspekce, ne vždy RVP a ŠVP jsou v souladu obsahů a cílů.
Pozn. zavedení 2. cizího jazyka v ZŠ nedoporučují všechny asociace škol
Závěry:
a/ asociace požaduje urychlenou revizi RVP / NÚV nejsou plánovány /
b/ návrh stanoviska připraví k připomínkám do příští asociace a koncept rozešle školám 
Dr. Mrázková, Ing.Chvojková, Ing. Mázlová, Ing. Hýblová
9. Stanoviska asociace ke koncepčním záměrům MŠMT
a/důsledná elektronizace přijímacího řízení v současné době nereálná / technika, počítačová gramotnost /
- výhledově je přechod k elektronické administraci nezbytný krok k omezení administrativní zátěže škol
- nutno zabránit tomu, aby školy musely vše pořizovat elektronicky i písemně
b/ financování regionálního školství /RegŠ/
- jednotný oborový normativ na žáka v celé ČR – po diskusi pro podporu návrhu 22, proti 2
- snížení normativu na žáka nad 27 žáků nebude, o naplněnosti tříd rozhodne ředitel školy
- asociace podporuje podstatu financování RegŠ, ale požaduje garantovanou účast na jednáních o oborových 
normativech prostřednictvím zástupců školských asociací
c/ kariérní řád učitelů
základní informace o projektu:
4 kariérní stupně a jejich kombinace / standard, expert, specialista, řídící kompetence /
4 stupňový standard učitele / začátečník, standard, expert, rozsévač /
stanovisko:
- podpořit, ale definice a způsoby získávání jednotlivých kariérních stupňů musí být předmětem diskuse s asociacemi
- nutnost finanční základny pro realizaci
d/ pracovní smlouva ředitele školy bude na dobu neurčitou, pouze výkon funkce ŘŠ na dobu určitou 6 let

10. Petice za zachování a koncepční rozvoj VOŠ – dr. Sehnal

Odkaz na http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelani/maji-jeste-smysl-vyssi-odborne-skoly z 2.4.2013
Informace s peticí zašle dr. Sehnal do 20.4.2013 jednotlivým školám k podpisu pedagogů i žáků.
Petiční archy školy zašlou na uvedenou adresu Asociace VOŠ.

11. Soutěž Figura Český Krumlov – Ing. Busta

- zájem i kvalita dobrá / 70-75 prací /, ale chybí odpovídající odezva
- zajištění prakticky v režii školy, příspěvek kraje pouze symbolický / 15 000,-Kč /
- problém výstavních prostor po dobu rekonstrukce školy – pomoc ostatních škol nenabídnuta!

12. Různé – dr. Sehnal

a/ poplatek asociace ve výši 300,-Kč jednomyslně schválen /požadavek finanční kontroly v SUPŠ Jablonec n.N./
b/ nabídka učebnic Dějin knižní kultury a grafického designu – zájemci mohou objednat na adrese VOŠ a SPŠ grafické
v Praze, VHČ – Jan Čermák, tel. 603 270 161
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
c/ vystoupení zástupce SŠ řemesel Třebíč s žádostí o udělení statutu hosta se neuskutečnilo / neúčast pro opožděné 
pozvání /

13. Jarní zasedání 21. a 22. 11. 2013 Lysá nad Labem


Zapsal: Kořínek