ve Střední škole oděvního a grafického designu Lysá nad Labem

21. a 22. 11. 2013

 1. Uvítání přítomných - viz prezenční listina

     Ing. Mázlová – informace o škole, organizační pokyny
     Dr. Sehnal – přivítání hostů:  Mgr. Blanka Vážná  /  NÚV /
     Mgr. Petra Pátková,  PhDr Alexandros Charalambidis  / MŠMT /
     přivítání nových  členů:  Ing.Pavel Enderle / zást. ředitele Praha 8, Náhorní /
     Dr. Martin Smola / SUPŠS Železný Brod /, Petr Štojdl / SUPŠ Bechyně /
     program  jednání: schválen

 2. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – dr. Sehnal

     a/  účast na Valné hromadě AVOŠ – duben 2013
         - pracovní poměr ředitelů škol se změní z doby určité / 6 let / na dobu neurčitou 
         (v úvahách MŠMT:
         do 31.12.2014 zřizovatel navrhne ředitelům škol novou pracovní smlouvu, 
         pak nebude nutné vypisovat plošné konkurzy / § 166 Školského zákona /)

    b/  účast na zasedání UŠA CZESHA k novele Školského zákona – duben 2013
         - zamítavé stanovisko  k předložené reformě financování: 
         nepřinášejí očekávané změny / normativy na spodní hranici /, 
         dochází jen k jinému způsobu  přerozdělování stávajícího objemu finančních prostředků, 
         nelze akceptovat ani rozdělení na dvě linie / MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, 
         nepedagogičtí pracovníci /
         - v oblasti inkluzivního vzdělávání:
         doporučeno finanční i personální zohlednění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a začleňování různě handicapovaných žáků do „normálního“ typu škol

         - v oblasti ukončování studia závěrečnou zkouškou u maturitních oborů L:
         požadavek nejprve dokončit a vyhodnotit pilotní ověřování, až poté řešit legislativní
         - v oblasti postavení ředitelů škol / § 168, odst.1, písm. j /:
         ponechat dosavadní praxi, že školská rada podává návrh  na vyhlášení konkurzu na ředitele
         školy, nemá tedy mít možnost navrhnout odvolání ředitele !

    c/  účast na jednání UŠA CZESHA s předsedy asociací a krajskými zástupci k novele Škol.
         zákona s 1. náměstkem  MŠMT - červen 2013
         - důležitá stabilizace maturitní zkoušky,  do 2015 jako letos
         - kritika odborné veřejnosti k návratu hodnocení pís. práce z CJL do škol
         - umělecké školství bude požadovat výjimku  z  povinné zkoušky z matematiky

    d/   účast na veřejném  slyšení  Výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice 
          v SenátuParlamentu ČR k tématu  Nová maturitní zkouška  - červen 2013

    e/   účast na veřejném slyšení v Senátu ČR k petici Za zachování a koncepční vyřešení
          dalšího rozvoje VOŠ ve vzdělávací soustavě ČR – září 2013 
             - usnesení Senátu:  požadavek  k MŠMT a MZdr na vytvoření  nové strategie vzdělávání
          k plnohodnotnému začlenění VOŠ do systému a zajištění oboustranné 
          prostupnosti VOŠ a VŠ 
            - poděkování  předsedy asociace  školám, které organizovaly podpisy petice

     f/   jednání  v NÚV s Mgr.Vážnou o národní soustavě kvalifikací – dr. Sehnal,  
          ak. soch. Laštovičková, ak. mal. Gemrot - září 2013  

 3. Národní soustava kvalifikací

     Mgr. Vážná, ak. soch. Laštov ičková - požadavek na 
     doplnění profesních  kvalifikací pod oborem vzdělání, potřebný pro katalog prací - asociace 
     doporučuje co nejobecnější názvy, nejít do podrobností
     - jednotlivé školy zkonzultují doplnění s ak. soch. Laštovičkovou, členkou  komise  NSK za 
     asociaci

 4. Problematika výtvarných soutěží

      a/   Studentský design 2013 – dr. Sehnal
          - Design blok zrušil výstavní místnost, vernisáž výstavy  7. 10. 2013 v galerii VOŠ
          a SPŠ grafické v Praze 
          návštěva 200 lidí, na vernisáži významné zastoupení pozvaných hostů z MŠMT
          - problém s včasným  odvozem exponátů po výstavě by se neměl opakovat

    b/   Studentský design 2014 – Mgr. Šindelářová
          - soutěž zařazena do  Rozvojového programu MŠMT, 
          nositel grantu Soukromá SUPŠ Plzeň-Zámeček - organizační zajištění soutěže dle manuálu-
          harmonogramu, zpracovaného pořadatelskou školou,  která vyhlásí obě kola/ 
          školní i celostátní / 
             - hodnotící komise v loňském složení rozšířena o 1 člena / šperk, kov - ak.soch.Komňacký / 
          na sudý počet
             při rovnosti bodů předseda 2 hlasy
          - odměny oceněných prací / certifikát, věcná Cena asociace / zajistí organizátor

    c/   Figura Český Krumlov – Mgr. Busta
          - 8. ročník, 3 kategorie /kresba postavy, malba postavy, portrét /, 16 zúčastněných škol,
          175 prací, výstava 1 týden, zájem 200 návštěvníků
             - zajištění v režii školy, příspěvek kraje symbolický / 15 000,- Kč /
          - zkusit zařazení do celostátní soutěže vypisované MŠMT s finanční podporou; možnost
          přiznání grantu projednat osobní návštěvou u tajemníka grantové komise – Dr. Sehnal,
          Mgr. Busta

    d/    Oskar Ostrava 2013 –  Mgr. Kuš, Mgr. Mikolášek - malířské bienále –mezinárodní 
           soutěžní přehlídka malby žáků SOŠ a VOŠ
           - 4 kategorie / zátiší, krajina, figurální malba, volné téma /,  15 zúčastněných škol, 
           z toho 2 zahraniční - vernisáž s předáním ocenění vítězů 3. 12. 2013

    e/    Závěr
          - veškeré akce by měly proběhnout na webu asociace
          - ze všech prezentací elektronický katalog
          - katalog  tiskem lze realizovat cestou spolufinancování / příprava pořádající škola, tisk 
          SPŠG /

 5.  Aktuální otázky školské legislativy a koncepční záměry MŠMT – Mgr. Pátková /a-e/, 
      Dr. Charalambidis /f-h/

       a/   organizační změny MŠMT - odbor středního a vyššího odborného vzdělávání –
           PaedDr. Josef Rydlo
           - gestoři pro obory 82 – SŠ  Mgr. Pátková,   VOŠ a konzervatoře  Dr. Charalambidis

     b/    jedinečné obory vzdělávání / skoro všechny obory 82 /
            - k žádosti o zápis změny  ve škol. rejstříku vyžádat stanovisko asociace kraje

     c/    avizované neexistující obory vzdělávání na webových stránkách
            - uvádět názvy studijních oborů, nikoliv názvy ŠVP

     d/    chystané legislativní změny
            - nová vyhláška o dokladech o vzdělání / vysvědčení, výuční list /
            - novela vyhl. č. 13/2005 Sb., § 3, odst. 7  úprava textu: 
             v oborech 82  v odborných předmětech stupeň prospěch        1 – výborný
                - komisionální zkoušky alespoň  v jednom pololetí

     e/    maturity - 2014 jako letos, od 2015 nové katalogy požadavků pro zkušební předměty  
            společné části MZ / Č, cizí jazyky, M / - školy: specifikovat  kriteria maturitní  zkoušky !

     f/     vyhláška 317/2005 Sb  o dalším vzdělávání pedagogů – změny v § 3 a § 6

     g/    školský zákon- navrhované změny  § 60, § 94, § 174 přijímací řízení –vyrozumění,
            zápisový lístek do 5 pracovních dnů
                dr. Sehnal bude informován o průběhu návrhů a sdělí školám   

     h/    individuální učební plán – není nárok na normativ 

 6.  Rámcové vzdělávací programy – dr. Sehnal

      Vzhledem k tomu, že MŠMT zastavilo práce na revizi RVP, skupina jmenovaná na minulém
      zasedání asociace se stanoveným úkolem nezabývala.

 7.  Zdravotní způsobilost – ing. Hýblová

        vyhláška  373/2011 Sb. o zdravotních službách, § 51 studentské praxe - v kategorii 1  
      uznáno lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu s výslovným  uvedením  lékaře, že žák je 
      způsobilý vykonávat  práce v kategorii  1,  tutéž formulaci  třeba uvést i do smlouvy o praxi-
      v rizikových skupinách nutná lékařská prohlídka u smluvního lékaře školy před nástupem praxe

 8.  Prezentace

      a/    interaktivní encyklopedie pro grafické designery a fotografy – p. Plíšková
             - některé moduly mohou být zajímavé, doporučeny osobní kontakty škol dle zájmu
      b/    AVE ART Ostrava –  ing. Prokop
             - film o výstavách kolekce studentských plakátů  na téma Komenský –
             trvale přenechány v Komenského muzeu v Naardenu

 9.  Přijetí za řádného člena asociace

      Střední škola oděvního a grafického designu v Lysé n. L. byla jednomyslně přijata za řádného  
      člena asociace

10.  Členské příspěvky – dr. Sehnal

       - poplatek asociace ve výši 300,-Kč 
       je třeba uhradit do konce prosince 2013 VOŠG a SPŠG  Hellichova
       je následně předisponován  na účet UŠA CZESHA

11.  Jarní  zasedání: 2. a  3. dubna  2014   Plzeň - Zámeček

                                                                                                                                                       Zapsal:  Kořínek