v Soukromé střední škole
uměleckoprůmyslové Plzeň - Zámeček

2. a 3. 4. 2014

1. Zahájení.

a/ zahájení slavnostními fanfárami Konzervatoře Plzeň v přísálí Domu hudby
b/ Mgr. Šindelářová – přivítání přítomných / viz prezenční listina /, program setkání
c/ Dr. Sehnal – přivítání hostů: Mgr. Blanka Vážná / NÚV /
ak.soch. František Janák / Centrum sklářského umění, Sázava /
PhDr. Duňa Panenková / Galerie České spořitelny /
- přivítání nových členů: MgA. Pavel Kopřiva PhD. / ředitel SUŠS Kamenický Šenov /
zástupci ředitele- MgA. Ladislav Průcha / Kam. Šenov /
Ing. Lenka Rygerová / VOŠ V. Hollara Praha /
Ing. Zuzana Zadáková / VOŠTŘ Praha /
MgA. František Postl / SUPŠ Č. Krumlov /
MgA. Peter Žúrek / SŠPU Hodonín /
Mgr. Jiří Pivovarčík / SUŠS Valašské Meziříčí /
vedoucí oboru - MgA. Bohuslav Špaček / SŠUP Ústí n. Orl. /
MgA. Ladislav Jezbera / SUŠ Hradec Králové /
Ing. František Řáha / VOŠ, SPŠ Volyně /
- program jednání

2 .Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – dr. Sehnal

a/ účast na jednání UŠA CZESHA – prosinec 2013
Stanovisko Národní rady k aktuálním otázkám školské politiky:
- doporučuje nepožadovat po učitelích odborných předmětů pedagogické vzdělání
- požaduje využití evropských projektů také na investice a zvýšení míry zaměstnanosti managementu projekru
z 1 na 1,5
- doporučuje umožnit žákům výuku druhého cizího jazyka na SOŠ, kde není tato povinnost zakotvena v RVP,
formou nepovinného předmětu
- požaduje sjednotit míru vyučovací povinnosti ředitelů ZŠ s mírou vyučovací povinnosti ředitelů SŠ
z důvodu nárůstu administrativy
- navrhuje zavedení povinných přijímacích zkoušek pro všechny obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou
pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele a stanovit minimální požadavky pro přijetí
- doporučuje rovný přístup ke všem školám všech zřizovatelů v oblasti povolování oborů na SŠ 
- doporučuje zabývat se problémem narůstající absence žáků SŠ
b/ účast na kulatém stolu k uměleckému vzdělávání
/ problematika týkající se spíše ZUŠ, úroveň vzdělávání mladých učitelů na pedagogických fakultách, role kulturně
vzdělávacích institucí mimo oblast školství aj. /
c/ běžná korespondence, důležité závěry uvedeny v samostatných bodech zápisu

3. Informace z MŠMT – aktuální stav – Dr. Sehnal

a/ schválena dotace do víceoborových tříd SŠ 200 mil. Kč, peníze půjdou na kraje na mzdové prostředky,
třeba se zajímat
b/ bude obnoveno jednání tripartity nad Školským zákonem a Zákonem o pedagogických pracovnících
c/ MŠMT bude svolávat národní kulaté stoly nad klíčovými tématy
d/ Dr. Sehnal komentoval aktuální stav řešení námětů a požadavků Národní rady UŠA CZESHA / viz 2 a/
/ právní postavení ředitele školy, maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zavedení věkového automatu
do škol aj. /

4. Národní soustava kvalifikací - Mgr. Vážná

Aktuální údaje, tabulkový přehled zpracovaných projektů
Závěry: materiál zašle Mgr. Vážná neprodleně Dr. Sehnalovi k rozeslání na školy,
návrhy na doplnění a změny školy zašlou odbornému garantovi ak. soch. Laštovičkové do 14 dnů

5. Centrum sklářského umění, huť František Sázava – ak. soch. Janák

a/ hotova rekonstrukce hutě – Národní kulturní památka www.cestyskla.cz
den otevřených dveří pro veřejnost 2.6. 2014, oficiální zahájení provozu 6.6.2014
b/ nabídka smlouvy o spolupráci s naší asociací
Závěr: - smlouvu lze podepsat, ale jednat s ředitelkou Centra o výši slev
- oboustrannou informovanost o aktivitách umístit na webových stránkách

6. Projekt „Pospolu“ – Mgr. Vážná / NÚV /

Cíl: podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného vzdělávání
Stanoviska ředitelů škol, které se podílely na podkladech pro tento dokument / Mgr. Busta, Ing. Chvojková,
Ing. Pavelková, Mgr. Budayová/ , jsou vesměs negativní;
- koncept je ideálem, který má daleko k reálné situaci
- přináší administrativní zátěž
- legislativní norma nerozlišuje rozmanitost jednotlivých studijních oborů
- nereálné je navýšení hodin praxe
- pokud nebudou vytvořeny a legislativně zakotveny nástroje k motivaci sociálních partnerů, bude těžiště
spolupráce i nadále spočívat v osobních kontaktech ředitelů a odb. učitelů škol se zaměstnavateli
Závěr: podněty a připomínky k doplnění předběžného stanoviska zašlou škol Dr. Sehnalovi do konce příštího týdne,
tj. do 11.4. 2014


7. Koncepce vzdělávání učitelů uměleckých škol – PhDr. Ilona Juhásová / NIDV /

NIDV – Národní institut pro další vzdělávání v oblasti ZUŠ a SUŠ
příspěvková organizace MŠMT, pověřená rezortním úkolem v oblasti podpory ZUŠ
13 krajských pracovišť
Profil organizace – viz propagační materiál
Náměty na spolupráci s asociací:- vytvoření lektorského týmu
- poskytnutí prostor SUŠ pro konání vzdělávacích programů
- spolupráce se ZUŠ při přípravě žáků na přijímací řízení do SUŠ

8. Studentský design 2014 – Mgr. Šindelářová

a/ celkový přehled výsledků zašle Dr. Sehnalovi
seznam laureátů soutěže – viz příloha
diplomy pro laureáty předány školám
b/ Cena asociace / 5 hlasů /
Radek Brezar, SUPŠ Železný Brod – soubor stolních nádob MONO 
c/ výstava soutěžních prací od 20. 3. do 2.4. 2014 v budově fakulty umění a designu ZČU Plzeň
úvodní slovo na slavnostní derniéře soutěžní přehlídky - děkan FUD doc. ak. mal. Josef Mištera
vč. nabídky prostor FUD pro výstavu u příležitosti akce Plzeň – město světové kultury
d/ výběr prací pro výstavu v Galerii České spořitelny – Dr. Panenková
nabídku využijeme, dojednáno bez nákladů
e/ Studentský design 2015 zajistí SUŠ Ostrava – Mgr. Kuš


9. Různé – Dr. Sehnal

a/ projekt Poděbradská srdce – informace rozeslána školám

b/ informace o výzvě FUD k účasti studentů na letní škole umění Art Camp

c/ výtvarná soutěž k 25. Výročí listopadové revoluce /dopis P.Piťha / - nebudeme reagovat


10.. Prezentace – žádosti o členství v asociaci

a/ SOU nábytkářské a SOŠ, SŠ tvorby a designu nábytku, SŠ uměleckořemeslná a oděvní Liberec
/ 3 soukromé školy s jedním ředitelstvím/ - ředitel Mgr. Václav Tichý
b/ SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň /řed. Mgr. Marie Kleslová/ - Mgr. T. Nemejc, MgA. P .Švejda
Závěr:- oběma školám přiznán statut hosta
- na podzimní zasedání obě školy připraví prezentaci metodiky výtvarné práce

11. Přijetí za řádného člena asociace

Soukromá střední škola uměleckoprůmyslová Plzeň-Zámeček byla přijata za řádného člena asociace /1proti/

12. Podzimní zasedání: 5. a 6. 11 2014 SŠUP Ústí n. Orl.


Zapsal: Kořínek