v SUPŠ Ústí nad Orlicí

5. a 6. 11. 2014

1. Zahájení.

a/ Ing. Rossler, ředitel školy – přivítání přítomných /viz prezenční listina /, představení školy, program setkání
b/ Dr. Sehnal – přivítání hostů: Mgr. Petra Pátková /MŠMT /
Mgr. Blanka Vážná / NÚV /
- přivítání nových tváří: Ing. Jan Opitz / ředitel SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové /
Ing. Vlasta Iserová / SUPŠ Jablonec nad Nisou /
Mgr. Alice Waisserová / SUŠ grafická Jihlava /
MgA. Roman Witasek / AVE-ART Ostrava /
MgA. Petr Štojdl / SUPŠ Bechyně /
MgA. Štěpán Vrbický / Masarykova SŠ Letovice /
BcA. Jiří Horák / SŠ tvorby a designu nábytku Liberec /
MgA. Michala Lexová / SŠUŘ a oděvní Liberec /
Mgr. Vladimíra Jelínková / dtto /
- program jednání
 

2. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – dr. Sehnal

    a/ Národní soustava klasifikací / materiál Mgr.Vážné / - po připomínkách z 5 škol zpracovala
    ak. soch.Laštovičková
    b/ Projekt Pospolu – v zásadě negativní reakce škol
        stanovisko asociace zpracoval a odeslal NÚV dr. Sehnal
    c/ Novela zákona o pedagogických pracovnících – přípomínkování v kooperaci s UA CZESHA /
        řada připomínek neakceptována / - účast na jednání dr. Sehnal
    základní závěry:
    - školy sdružující střední a vyšší odbornou školu mohou uplatnit u nekvalifikovaného odborného
     učitele max.limit 0,5 úvazku jen na jednom typu školy
    - školy mohou zaměstnávat nekvalifikované pedagogické pracovníky, pokud nebude možné na jejich
      místa získat pracovníky kvalifikované
      u každého obsazovaného místa bude v zásadě nutno vypsat výběrové řízení
   - u nekvalifikovaných učitelů odborných předmětů starších 55 let je nutný požadavek 20 roků
     pedagogické praxe
     / ne pouze praxe v odborné oblasti /
    d/ účast na semináři představitelů členských asociací UA CZESHA za přítomnosti ministra školství - 
        13. 5. dr.Sehnal
       obsah: připravované kulaté stoly k tématům
       - financování regionálního školství / viz bod 5 /
       - reforma maturitních zkoušek
       - přijímací řízení na SŠ / netýká se oborů 82 s talentovou zkouškou /
       - snižování administrativní zátěže ředitelů škol
       - povinná výuka dvou cizích jazyků / požadavek SOŠ druhý jazyk volitelný /

3. Školská legislativa / koncepční otázky / - Mgr. Pátková / MŠMT /

   a/ gesce skupiny pro vzdělávání
    Mgr.Jaroslav Fidrmuc – náměstek ministra, Ing. Petr Bannert – ředitel odboru středního a vyššího vzdělávání, PaedDr Josef Rydlo – vedoucí oddělení středního a vyššího vzdělávání odborných škol
    Mgr. Štěpánka Thérová – gesce oborů 82
   b/ změny v maturitní zkoušce od jarního období 2015
    přehled dílčích změn v novele vyhl.177/2009 Sb. – viz příloha, rozdána školám
    / zadání a hodnocení písemné společné části ČJ, navýšení min. počtu a struktura žákovského seznamu literárních děl
    pro dílčí ústní zkoušku, zveřejnění výsledků, protokol o výsledcích společné části, odměny maturitních funkcionářů /
   c/ chystané změny od jarního období 2016 / nikterak významné /
    profilová část MZ – možnost nahradit jednu zkoušku tzv. jazykovým certifikátem / platí jen pro 3 profilové /
   d/ novela Školského zákona – návrh
    m.j. – registr pedogogických pracovníků / nový § 28 a /
    - jednotná zadání závěrečných zkoušek / § 72 / - jen obory H
    - funkční období ředitelů škol / § 166 ,odst.2 a 3 / - nebude na dobu určitou
   e/ novela zákona o pedagogických pracovnících, vyhl. 197/2014 Sb. – metodický výklad
    m.j. – odborná kvalifikace učitelů SŠ a učitelů uměleckých předmětů / § 9 a 10 /
    - „ výjimkové“ odstavce pro výkonné umělce a výtvarné umělce
    - výjimka pro odbornou kvalifikaci / § 22 a 32 / - rodilý mluvčí, věkové omezení

4. Národní soustava kvalifikací - Mgr. Vážná

Za asociaci zpracovala ak. soch. Laštovičková
Do pracovní skupiny k dopracování modelů třeba získat 2 odborníky – kontakt petra.kratochvilovaanuv.cz

5. Financování regionálního školství – dr. Sehnal

14 krajů – 14 normativů, 1 celostátní
- nerovnoměrné podmínky pro školy stejného typu
- výpočet na základě kombinace počtu žáků ve třídě a oborového normativu pro odborné školy je možný,
ale nelze navýšit rozpočet MŠMT
- současný stav prací je nejasný, čísla zřizovatelů nejsou relevantní, budou se měnit

6. Studentský design 2014 – Mgr. Šindelářová

Soutěž zařazena do programu MŠMT - prestiž
a/ celkový přehled výsledků
- hodnoceno 140 prací / 92 produktový design, 48 komunikativní design /
- zvyšující se úroveň a kvalita prací
- přehled laureátů soutěže – viz přiložený katalog
b/ zajištění soutěže
- rozsah prací 9 měsíců / duben 2013 – listopad 2014 /
- financování : dotace MŠMT a kraje, poplatky za obeslané práce / celkové náklady 175 000,- Kč /
- poplatek za prezentaci v Design bloku ve výši 12 500,-Kč zaplatila pořádající škola
Závěr: jednomyslný souhlas s úhradou 420,- Kč na jednu vystavenou práci – SŠUP Zámeček zašle
zainteresovaným školám fakturu
c/ instalaci výstavy na Design bloku kvalitně zajistila VOŠ a SUŠ V. Hollara / ak. mal.Gemrot / - vernisáž 6.10.2014

7. Studentský design 2015 – Mgr. Mikolášek, Dr.Sehnal

a/ garantem soutěže je SOŠ Ostrava / Mgr. Kuš /
bude zachován systém soutěže / školní kola do konce roku, celostátní kolo /
exponáty doručit do 6.3.2015, hodnotící komise 23.a 24. 3. 2015
b/ složení hodnotící komise po obměně
členové poroty náhradníci
1.obory oděvního designu
ak. mal. Česlav Jaroš / VOŠON a SPŠO Praha / ak. mal. Čapkovičová / SŠUDSM a VOŠ Brno /
2.obory skla a světelných objektů
MgA. Josef Divín / SUPŠ Valašské Meziříčí/ MgA. Martin Hlubuček /SUPŠS Železný Brod / 
3.obory produktového designu ak. mal. Milan Handl / SUPŠS Nový Bor /
MgA. Ladislav Jezbera /SUPŠ Hradec Králové/ ak. soch, Vojtěch Anderle /SUPŠ Uherské Hradiště /
4.zástupce nositele grantu MgA. Kateřina Schallner /SŠUP Opava /
MgA. Roman Šedina /Ostrava/
5.-6. obory grafického designu
ak. mal. Zbyněk Kočvar / Hellichova Praha / MgA. Alena Jedličková
MgA. Ilona Staňková /VOŠ a SUŠG Jihlava/ ak. mal. Ondřej Šmerda / Hollarova Praha /
7.obory designu nábytku
Ing. arch, Lubomír Končinský /Žižkov Praha/ Ing. arch. Petr Coufal /SŠUDSM a VOŠ Brno/
8.obory komunikačních medií
MgA. Jan Šajbidor /Hollarova Praha / MgA. Zdeněk Durdil /VOŠ a SUŠG Jihlava /
9.obory keramiky
ak. soch. Jiří Kožíšek / SPŠSaK Karlovy Vary/ ak. soch.Lubomír Hluštík /MSŠ Letovice /
10.obory kov a šperk
ak. mal. Jiří Studnička /SŠUP Turnov / ak. soch. Vladimír Komňacký /SUŠaVOŠ Jablonec n.N./

8. Prezentace hostů

a/ prezentace metodiky výtvarné práce / úkol z jarního zasedání /
- SOŠ obchodu,užitého umění a designu Plzeň – MgA. Pavel Švejda
- SŠ tvorby a designu nábytku Liberec – Bc.A. Jiří Horák
- SŠUŘ a oděvní Liberec – Mgr. Vladimíra Jelínková
Závěr: školám doporučeno zařadit do ŠVP učební předmět modelování /tlumočit řediteli školy /

b/ prezentace školy
ISŠ živnostenská Plzeň – Mgr. Robert Hořínek
Závěr:- škole přiznán statut hosta

c/ všeobecný nešvar – marketingově orientované názvy oborů, i když jde o obor rukodělné tvorby !

9. Výtvarné soutěže

a/ Figura Český Krumlov / 9. Ročník / - Mgr. Busta
mezinárodní výstava SOŠ, účast 16 škol, 68 prací / 37 kresba postavy, 12 malba postavy, 19 portrét /
kompletně v režii školy 
náročné – altruismus – poděkování
b/ prezentace ART ROOM 2015
mezinárodní fotografická soutěž ve spolupráci se SUPŠ Český Krumlov
téma: Člověk a závislost
přihlášky a zaslání digitální dokumentace soutěžních prací do 20. 1. 2015
Info: www.foto-festival.cz

10. Jarní zasedání: 25. a 26. 3. 2015 SUŠ Ostrava
 


Zapsal: Kořínek