SUŠ Ostrava 25.-26.3.2015

25.3.2015

Zasedání zahájil Mgr. Kuś, který pozdravil hosty 37. zasedání Asociace.
Předseda Asociace PhDr. Jan Sehnal přivítal Mgr. Martu Starou, pracovnici MŠMT pro umělecké vzdělávání, Ing. Vítězslava Doležího, nového ředitele SŠUP Opava, MgA. Kateřinu Zemanovou ze SUPŠ A. Č. Český Krumlov a Mgr. Michala Kupského ze SŠPTP Velké Poříčí.

I. Organizační záležitosti – program dne: Mgr. Martin Mikolášek (SUŠ Ostrava)

II. Informace o událostech od posledního zasedání Asociace – PhDr. Jan Sehnal:

- k projektu ČŠI NIKES (12/14): 
a) informační systém (IS) pro školy a veřejnost – InspIS PORTÁL
b) IS pro komunikaci s ČŠI – InspIS DATA
c) IS pro ŠVP – InspIS ŠVP
d) IS pro elektronické testování a ověřování výsledků žáků – InspIS SET 
- k jednání kulatého stolu MŠMT o kariérním řádu pro ředitele (01/15):
a) podmínky pro postup ředitele: 
podmínky nutné: 
- prokázání znalostí nastavených v kvalifikačním studiu pro ředitele certifikátem
- kariérní stupeň 2 v kariérním systému pro učitele
podmínky doporučené:
- získaný kariérní stupeň 3 v kariérním systému pro učitele
- praxe vedoucího zaměstnance ve školství
- k jednání kulatého stolu MŠMT k problematice vyššího odborného vzdělávání (koncepce MŠMT 
k vyššímu odbornému vzdělávání 2015-2020 (03/15): 
a) MŠMT nepůjde cestou nových právních předpisů, 
b) nechystá se zákon o VOŠ, ani zákon o odborném vzdělávání, 
c) bude se prosazovat cesta úprav stávající legislativy na základě těchto tezí: 
- VOŠ je součástí terciárního vzdělávání (odpor VŠ), 
- přijímací řízení by mělo probíhat do 30.10. daného šk. r., 
- všechny VOŠ budou mít kreditní a modulový vzdělávací systém,
- je třeba sjednotit parametry školní odborné praxe.

III. Vystoupení Mgr. Marty Staré z MŠMT k aktuálním otázkám školské legislativy, zejména se zřetelem k uměleckým oborům:
 

A: Novela školského zákona (prezentace): 
 

a) Sjednocení termínů pro obory vzdělávání s  talentovou zkouškou.
b) Zpětné vrácení zápisového lístku u oborů s talentovou zkouškou: jedná se o iniciativu poslankyně Dobešové, nikoliv MŠMT. Možno aktuálně připomínkovat ve veřejném připomínkovém řízení, platit bude od 2016/17; stejná situace u konzervatoří.
c) Povinnost využít při konání závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem, zadání připravená MŠMT/NÚV od června 2015. 
d) Možnost nahradit 1 povinnou nebo nepovinnou zkoušku tzv. jazykovým certifikátem nebo státní jazykovou zkouškou (tam, kde se konají povinné 3 profil. zkoušky)
e) Ruší se pravidlo jmenování ředitele veřejné školy a školského zařízení do pracovního poměru na dobu určitou 6 let. Ředitelé budou jmenováni jako pedagogičtí zaměstnanci na dobu neurčitou.
f) Uzákonění povinnosti MŠMT vytvářet podmínky pro konání státních zkoušek z těsnopisu psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači ( tzv. Grafické disciplíny).
g) Působnost krajských úřadů jako odvolacího orgánu se nově vztahuje ke správnímu řízení i pro soukromé a církevní školy.
h) Pro závěrečné zkoušky a maturitní zkoušku, pro programy zjišťování výsledků vzdělávání vyhlašované MŠ a pro část inspekční činnosti se zavádějí speciální pravidla nakládání s údaji získanými při těchto aktivitách jak na úrovni škol, tak na úrovni zpracovatele údajů (MŠMT, Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, ČŠI) s cílem ochránit data před vytěžováním.

B. Rok 2015 – Rok průmyslu a technického vzdělávání
 

- MŠMT podporuje marketingový projekt vyhlášený Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Cíle: zvýšit zájem veřejnosti o technické obory jako moderní součást ekonomiky 21. století
Aktivity: www.rokprumyslu.cz (spolupráce firem a podniků se školami).
- Rozhodnutí o podporovaných oborech je na KÚ.
- Metodický portál rvp.cz: prezentace metodických materiálů, odkazy na vzdělávací akce a aktivity NIDV, prostor pro zviditelnění projektů a aktivit škol, možnost vkládání pozvánek na akce škol, realizovaných v duchu filozofie projektu.
- Končí výzva 44, tvorba elektronických učebnic, budou zpřístupněny školám zdarma. MŠMT bude podporovat tvorbu elektronických učebnic i nadále, zejména pro odborné předměty. 
- Výzva 56 (bude-li schválena), bude v 07.-12.2015 realizována. Přihlašování skrze šablony.
Vznik čtenářských koutků, výjezd učitelů odborných předmětů do obdobných škol zemí EU i mimo EU, možnost náslechů. Stejná možnost výjezdu pro žáky. 
 - Podpora digitální jazykové výuky, zatím málo informací; podklady budou dodány později předsedovi Asociace.

C: Různé
 

- Příprava Velké vyhlášky BOZP, Malá vyhláška je v legislativním procesu, reaguje na aktuální problematiku. Výzva k zaslání podnětů ze strany SUŠ, odrážející specifika uměleckého školství. Podněty zasílat přes předsedu Mgr. Staré, nikoliv přímo. Nutnost hlídat si veřejná připomínková řízení, termíny.
(Předseda: komentář k navrhovanému bodu „legitimování příchozího do školy“: bez právního opodstatnění!) 
- Problematika Domovů mládeže: – příprava novely vyhlášky; výzva Mgr. Staré přihlásit zástupce Asociace ke kulatým stolům MŠMT (aktuálně problematika financování). Vyhláška k domovům mládeže zatím neprošla, vše v jednání.

Dotazy k vystoupení Mgr. Staré: 
- Změna termínů přijímacího řízení: beze změn. Přijímací řízení na SŠ bude od 2016 povinné, u učebních oborů na rozhodnutí ředitele.
- Talentové zkoušky na SŠ a VOŠ – stejný termín? Informace bude dodána přes předsedu A.
- Informace o šablonách – přijde z KÚ? Individuálně, kraje se různí v přístupu. Doporučení: nechat si zasílat novinky z webu MŠMT.

Komentář předsedy Sehnala:
1. Výzva delegovat zástupce pro jednání ohledně domovů mládeže na kulatý stůl MŠMT: nikdo se nepřihlásil.
2. Stanovisko asociace k novele v bodu zpětvzetí zápisového lístku: o navrhovaném textu se bude hlasovat.
Návrh: vypustit ze zákona v § 60g, odst. 7 větu ve znění: „Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62.
Odůvodnění: opatření je nesystémové, poškozující školy provozující tyto obory se zřetelem k jejich naplněnosti, není možno reálně kompenzovat úbytky. Uplatnit takovou dikci zákona, že zápisový lístek může uchazeč použít jen jednou (mimo případ, kdy byl přijat na základě odvolání). Doplnit, že stanovisko bylo přijato na zasedání Asociace.
Vyjádření škol: 
a) Souhlas s opatřením (nikdo proti). 
b) Návrh k doplnění komentáře o zmínku významu talentové zkoušky jako evropského trendu podpory talentované mládeže. Doporučen termín „vzdělání nadané mládeže“.
c) Zmínit diskriminační charakter opatření, není možný reciproční postup.
d) Status nadaného žáka určuje školní zařízení, talentovaný žák musí být takto označen na základě posouzení ve speciálním řízení (talentová zkouška).
e) Zápisový lístek má IČ dle osoby, nemělo by být vydáno duplicitně. Žáci toto řeší přestupem v září bez informování školy.
Závěr (Sehnal): formulace návrhu stanoviska Asociace bude v upravené podobě znovu zasláno k posouzení jednotlivým členům Asociace tak, aby do Velikonoc bylo k dispozici v definitivní podobě. Bude zasláno Mgr. Staré a UA CZESHA.
3. Maturitní zkoušky (Sehnal):
a) Bez matematiky pro umělecké obory: odůvodnění nízkou hodinovou dotací matematiky.
b) Přijmout jednoznačné stanovisko, které 3 předměty budou součástí MZ: DVK mají být součástí profilové části maturitní zkoušky uměleckých oborů. 
Hlasování všech členů s hlasovacím právem: jednomyslně schváleno, nikdo proti, nikdo se nezdržel: DVK v připomínkách k novele bude navrženo jako povinná zkouška.
Připomínkovat případné další nesrovnalosti ve výše uvedeném termínu.
4. Další novinky Školského zákona (Sehnal):
a) vznikne 25členná Národní rada pro vzdělávání, UA CZESHA by měla mít 3 zástupce,
b) bude povinný přípravný ročník MŠ,
c) realizuje se reforma financování
- ZŠ dle kritéria dostupnosti,
- SŠ kritérium dle potřeby vzdělání: je nutná ostražitost; pro umělecké vzdělávání může dojít k nečekaným odlivům financí,
d) povinný druhý cizí jazyk bude ve SOŠ pravděpodobně řešen v rámci povinně volitelných nebo nepovinných předmětů.

IV. Zástupce ředitele SUŠ Ostrava Mgr. M. Mikolášek: 
 

a) informace o Studentském designu
- SD je vlajkovou lodí Asociace; v roce 2015 183 prací plus doprovodné panely, 
to je o 40 prací více než vloni. Otázka, co dělat, aby hodnotitelé nebyli vzhledem k počtu exponátů při hodnocení v časové tísni.
Jednání o Studentském designu pro nedostatek času přesunuto na další den.

Čtvrtek 26.3.2015

I. Studentský design

Mgr. Martin Mikolášek: 
1. Organizace dne - 12:30 odjezd do Dolní oblasti Vítkovic
odpoledne likvidace instalace výstavy v Michálkovicích (individuálně).
2. Studentský design:
- vidí možnost výstavu dělat stávajícím způsobem, nebo omezit počet prací.
Vyzval k diskuzi o dalším trendu. MŠMT finančně akci podpořilo, bylo možno připravit kvalitní výstavu.
PhDr. Jan Sehnal:
Konstatoval nedůslednost v jednání členů hodnotící komise – odhlašování členů na poslední chvíli komplikuje výkon komise, proškolování náhradníků je náročné a proces hodnocení se prodlužuje.
Diskuse ke Studentskému designu:
Návrhy: 
a) Zjednodušit přihlášku, vyloučit zbytné údaje (zrušit anglické části).
b) Počet exponátů zasílaných do soutěže omezit na max. 4ks. Počet oborů nemůže být absolutním kritériem; k tomu diskuse, viz: 
- kritériem by měla být kvalita: škola zasílá jen to nejlepší.
- Neomezovat příliš počty, aby nositel grantu nebyl finančně výrazně omezen.
- Omezit počet a zvýšit poplatky.
- Jednání komise předsadit o cca 14 dnů předem, jednání může být třídenní. Náročné pro 
organizátora.
- Navýšit cenu na 1.000,- Kč za každou práci.
- Nenavyšovat cenu na 1.000,-Kč za práci, může dojít ke snížení počtu odeslání počtu prací.
- Nastavit kategorie, vyhodnocovat vítěze jednotlivých kategorií.
Pozn.: M. Mikolášek: objasnění principů a průběhu jednání komise. 
a) Vycházet z programu Excelence – nastavit 2 první a 2 druhá místa a 2 třetí místa. Vybrat více 
vynikajících prací, než stanovovat pořadí.
b) Info o propozicích: počet laureátů se stanovuje podle počtu obeslaných prací (cca 15%). 
Další příspěvky do diskuse:
- Rozdělit multimédia a grafiku: posouzení multimédií vyžaduje více času, výhledově se bude více rozvíjet . Možno rozdělit komisi ( 6 a 6 členů).
- Komise vychází z jednotných hodnotících  kritérií s přesnou strukturou, dají se objektivizovat, 
neporovnávají se nesouměřitelné věci, takže není nutné vytvářet dvě komise a dvojí kritéria.
- Dojde-li k rozdělení na kategorie, zachovat kategorii Grand Prix.
- Komise má mít více času, aby měla čas posoudit i exponáty, které čas potřebují.
- Dva dny stačí pro jednání komise, pokud mají menší počet prací – rozdělit na kategorie.
- Velké komise nepracují tak efektivně, rozptýlené zaměření. Do komisí kategorií zařazovat odborníky 
(5 členů v komisi). Pro Grand Prix zachovat komisi.
- Rozdělit komisi na 2 pracovní skupiny, pak celá komise rozhodne o Grand Prix.
- Návrh na hlasování o změně počtu komisí.
- Připomenutí principů Excelence.
- Nezpochybňovat kompetentnost členů komise a svědomitost jejich práce i promyšlenost kritérií. 
- Atomizace může přinést komplikace.
- Aktuální počty zaslaných prací: 65 procent – prostorový design, 35 procent multimédií.

Závěr po diskusi: 
1. Nositel grantu rozhodne, s jakým předstihem svolá komisi pro vyhodnocení výsledků soutěže, Asociace doporučuje, aby to bylo nejméně 2 dny před zahájením jednání Asociace.
2. Asociace se zamýšlela nad organizační strukturou soutěže a uvažovala o rozdělení komise na dvě části: 
a) grafický design a média, 
b) prostorový (ostatní) design 
s tím, že bude zachováno Grand Prix ocenění.
3. Na listopadovém zasedání ve Volyni bude definitivně rozhodnuto o podobě komise.

Hlasování o rozdělení soutěže Studentský design na kategorie Graf. design a multimédia ( 3 ceny) 
a kategorie Ostatní design (3 ceny), při zachování ceny Grand Prix. 
Z oprávněných hlasování
pro: 23
proti: 5
Asociace rozhodla většinou hlasů rozdělit soutěž Studentský design na kategorii Graf. design a multimédia a Ostatní design s oceněním 1.,2.,3. místa v každé kategorii a se zachováním jedné ceny Grand Prix. Definitivní podobu struktury hodnotící komise Asociace rozhodne na svém podzimním zasedání.
Počet laureátů bude odpovídat 15 % přihlášených prací.

II. Různé:

1. Vystoupení zástupce SUPŠ Jihlava MgA. Miloslavy Svobodové:
Nabídka k účasti v malířské soutěži první týden v prosinci. Výhradně malířská soutěž, současně proběhne sympozium, informace budou zaslány, prosba o zprostředkování informací studentům.

2. Vystoupení ředitelky VOŠTŘ a SUŠTŘ Ing. Ivany Hýblové:
Informace o budoucnosti textilních výtvarných škol. Grant – inovace unikátních oborů, část věnována unikátnímu depozitáři – prezentace projektu.
Jan Sehnal navázal informací o aktuálním stavu textilních oborů a prosperujících textilních firmách.

3. Vystoupení ředitele SUPŠ A. Č. Český Krumlov Mgr. Martina Busty:
Reflexe na téma vystoupení škol ucházejících se o členství v Asociaci na předchozím zasedání Asociace (Ústí nad Orlicí). Poukázal na překročení únosného počtu škol uměleckého zaměření, na nekvalitní nově vzniklé umělecké obory na školách neuměleckého směru. 
Navrhuje nepřijímat nové členy Asociace a tímto vyjádřit postoj odborné veřejnosti k této problematice.
Komentář J. Sehnala: 
Naroubování uměleckých oborů ve školách s výrazně odlišným zaměřením působí komplikace v řízení školy; poukázal na neznalost problematiky uměleckého školství managementy těchto škol, případný diskomfort odborných učitelů uměleckých oborů na takovéto škole, snižování úrovně výuky na úroveň ZUŠ, benevolenci v úpravě ŠVP, aj. Upozornil, že Asociace vypracovala standardy uměleckořemeslného vzdělávání, nabízela odborné týmy i pomoc ČŠI, stále nevyužity.
Stále vznikají nové obory, ač je jejich nízká kvalita s ohledem na jinou odbornost školy evidentní.
Diskuse: 
- nikdo nerozlišuje výsledky vzdělávání/kvalitu absolventů/, počty nezaměstnaných absolventů 
z jednotlivých škol. Tradiční školy jsou házeny do jednoho pytle s těmi nekvalitními.
- Jediný nástroj: statut hosta asociace na 4leté období, host navštěvuje školy a má možnost posoudit 
kvalitu. Mechanismy doposud fungovaly.
- Při zjištění snah o vznik nového uměleckého oboru na škole, která s uměleckořemeslnými obory 
doposud neměla nic společného, okamžitě zasílat svá stanoviska příslušným orgánům s cílem 
zamezit tomuto vzniku.
- J. Sehnal: Není možné se uzavírat školám, které usilují o členství v Asociaci. Lze uplatnit svůj vliv. Pokud škola požádá o statut hosta, přiklání se k umožnění. Změnu stanov nepovažuje za nutnou. Navrhuje cestu nekompromisního trvání na kvalitě vzdělávání při závěrečném posuzování čtyřletého období hostující školy, vypracování hodnocení hosta a případné zamítnutí jeho požadavku na členství a navržení prodloužení jeho statutu hosta nebo ukončení hostování. Do rozhodování státní správy nelze zasahovat jinak než nepřímým vlivem.
- Toto stanovisko podpořeno. Je konstatováno, že i nově přijaté školy mohou vykazovat kvalitní výsledky, viz Studentský design.
J. Sehnal uvedl další cíl práce Asociace – podpora kvalitního růstu škol, vzájemné spolupráce a vytváření klimatu vzájemné podpory. Jako příklad dobré praxe uvedl spolupráci VOŠ a SPŠ Volyně (statut hosta asociace) a SŠUDSM a VOŠ Brno; poděkování ředitelům obou škol ak. mal. Pavlu Lufferovi (Brno) a RNDr. Jiřímu Homolkovi (Volyně).

4. Vystoupení ředitele VOŠ a SUŠ V. Hollara ak. mal. Bohumíra Gemrota k webovým stránkám Asociace: 
Redakce stránek je zastaralá. Nutnost odstranit staré zprávy. Rozšířit kapacitu stránek (cca 10.000Kč).
Návrh: Rekonstrukce stránek je dražší než vytvoření nových, doporučení vytvořit nové stránky Asociace. 
Závěr: Zjistit hosting (cenu) a informovat členy.

5. Vystoupení M. Mikoláška: Výsledky hlasování o Cenu Asociace: 24 odevzdaných hlasovacích lístků. Ocenění: Jakub Bachorík, SUPŠ Ústí na Orlicí (4 hlasy) – cena Asociace. 
6. Jan Sehnal: podal informaci o plánované rezignaci stávajícího předsedy Asociace na podzimním zasedání ve VOŠ a SPŠ Volyně v souvislosti s jeho plánovaným odchodem do důchodu v roce 2016. Vyzývá k navržení nového kandidáta, připomíná tajné hlasování. Předseda navrhuje, aby byl předsedou výtvarný pedagog znalý Asociace, zástupce školy s dlouhodobými vnikajícími výsledky, výkonný výtvarník, z praktických důvodů nejlépe z Prahy. Navrhuje ak. mal. Bohumíra Gemrota z VOŠ a SUŠ V. Hollara Praha. Ocenil dosavadní práci ak. soch. Zdeňky Laštovičkové ze SUPŠ Železný Brod, členky vedení Asociace, která v souvislosti s odchodem z funkce ředitelky školy v roce 2015 místo ve vedení Asociace opouští, a vyzval k úvaze o jejím nástupci.
7. M. Mikolášek: podal informaci o další prezentaci laureátských prací: 
Výstava laureátů proběhne v termínu ½ září – ½ října 2015 v rámci Designbloku. Místo konání VOŠUP SUPŠ Praha. Laureátské práce doručí na místo konání výstavy jednotlivé školy. 15. října skončí Designblok, vystavené práce budou zabaleny a na náklady FUD ZČU Plzeň budou převezeny na výstavu Design Meeting do Plzně, který se koná v druhé půlce října 2015. Přepokládá se, že 30. 10. budou vyhlášeny ceny udělené v rámci této akce, přičemž děkan FUD doc. Mištera udělí cenu děkana jedné laureátské práci SD.
Přesná data instalace a jednotlivých výstav budou upřesněna a školám sdělena s dostatečným předstihem nositelem grantu.

8. Předseda poděkoval M. Kuśovi a M. Mikoláškovi za výbornou organizaci setkání, ocenil dobrou kvalitu školy a organizaci Studentského designu.

9. Termín podzimního zasedání Asociace: VOŠ a SPŠ Volyně, 11. a 12. listopadu 2015

Zapsala: Zd. Štíhlová
Redakce: Jan Sehnal