ve Volyni

11. a 12. 11. 2015

Zápis ke stažení zde (PDF): Odkaz ke stažení

 

1. Zahájení

a) RNDr. Homolka, ředitel školy – přivítání přítomných (viz prezenční listina), představení školy, program 
setkání 
b) PhDr. Sehnal
- přivítání hostů: PhDr. Věra Vašáková (MŠMT, NÚV), PaedDr. Miroslava Dlabolová (NÚV), 
Ing. Romana Roušalová (Č. Krumlov), Ing. Kamil Bursík (K. Vary),
Ing. Ladislav Sviták (Bechyně), Ing. Jiří Šorfa (SPŠT Brno)
Poděkování za práci, kterou pro asociaci a umělecké školství odvedli během svého funkčního působení. 
Mgr. Blanka Vážná (NÚV)
Tomáš Chmelíř, DiS (VOŠ a SUŠ V. Hollara), web. správce

- představení nových kolegů: MgA. Libor Doležal (ředitel SUPŠ Železný Brod)
Mgr. František Číhal (ředitel SUPŠ Jihlava-Helenín)
Mgr. Petr Horák (SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou)
MgA. Jiří Suchý (VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor)
PhDr. Jan Maše, PhD. (SOŠ obchodu, užit. umění a designu Plzeň)
Mgr. Dieter Schallner (SŠPU Opava)
Mgr. Jiří Pivovarčík (SUPŠ Val. Meziříčí)
Ing. Marek Wenglorz (SUŠ Ostrava)
Michal Krupský (SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí)
Mgr. Dana Pejchalová (SŠ tvorby a designu nábytku Liberec)
Ak. mal. Petr Kraus (dtto)

- uctění památky našeho dlouholetého člena Mgr. Václava Kosiny, zemřelého 27. 3. 2015 ve věku 58 let; v den úmrtí 
byl v zastoupení oceněn medailí ministra školství jako jeden z nejlepších ředitelů Královehradeckého kraje

2. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – dr. Sehnal


a) stanovisko asociace k novele Školského zákona 561/2004 Sb. – návrh vypustit § 60g, odst. 7 poslední věta 
(zápisový lístek) 
- poděkování ředitelům škol (celkem 12), kteří reagovali na zaslaný materiál k připomínkám – vesměs kladně a bez 
zásadních připomínek
- zaslání schváleného textu usnesení na MŠMT (duben 2015, Mgr. Stará) bez odpovědi
- uplatnění stanoviska na jednání UA CZESHA (květen 2015)
pracovníkem odpovědným za legislativu (Ing. Krejčím vysvětleno, že možnost vzetí zápisového lístku
z uměleckého
oboru a jeho uplatnění v řádném termínu přijímacího řízení je legitimní
- v případě opětovného uplatnění naší připomínky nutno postupovat obezřetně, nebezpečí zrušení talentové 
zkoušky v předběžném termínu
b) připomínky k některým právním normám (financování regionálního školství, reformní kroky ve vztahu ke 
Školskému zákonu)
- malá reakce škol k zaslaným materiálům (jen 4x)
- výhrady uplatněné na jednání UA CZESHA (květen 2015)
- nevyhovující limity nepedagogických pracovníků pro máločetné školy a náročné obory (např. sklářské)
- zachování specifických uměleckých oborů v síti škol z hlediska kulturně-historického více než z aktuálních 
potřeb trhu práce
- návrh posílení praktické složky výuky na 8 týdnů nereálný bez účinných motivačních nástrojů pro podniky (např. 
daňové asignace)
- absence stanovení centrálního počtu žáků na pedagoga

3. Financování regionálního školství – dr. Sehnal

a) Hlavní nedostatky stávajícího systému
- nelze zohlednit specifika krajů (rozdílná oborová struktura SOŠ a VOŠ)
- velké rozdíly ve výši krajských normativů v rozpisu na jednotlivé školy
- financování pedagogické práce nerespektuje složení sboru (rozdílná úroveň nárokových složek platů 
v konkrétních školách)
- ve financování nepedagogické práce zvýhodnění škol s vyšší naplněností tříd

b) Základní principy reformy financování
- stanovení maximálního rozsahu vzdělávání hrazeného ze státního rozpočtu (max. počet hodin výuky 
týdně vč. nezbytného dělení v závislosti na počtu žáků ve třídě či oddělení n. skupině)
věnovat pozornost zaslanému dotazníku uvést všechna dělení!
- stanovení normativů mimotarifních nárokových složek platů na úvazek jednoho pedagogického pracovníka 
(příplatky za vedení a třídnictví aj.)
- stanovení normativů nenárokových složek platů na 1 úvazek pedagogického pracovníka
- opravné koeficienty k normativům nenárokových složek platů zohledňující průměrnou naplněnost běžných tříd 
(koeficient naplněnosti)
- základní principy kariérního systému se zcela mění, začne se znovu nebude řešit problematiku vzdělávání 
odborných učitelů
- VOŠ budou financovány stejnou metodikou jako dosud
- reforma se netýká soukromých škol

4. Novela Školského zákona – dr. Sehnal

a) přijímací řízení na SŠ
- povinná zkouška se netýká oborů 82, zůstává talentová zkouška
- ostatní obory jednotná písemná zkouška z ČJ a M, hodnotí Cermat
ředitel může stanovit školní zkoušky, 2 termíny v období 12. – 28. 4.
b) maturitní zkouška
- umělecké obory Č a CJ, ne M (min. 10 h týdně)

5. Aktuální informace – dr. Sehnal

a) návrh novely Školského zákona o pedagogických pracovnících
- pracovní poměr na dobu určitou § 23 a
- min. doba trvání 12 měsíců s výjimkou náhrady za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu 
překážky v práci nebo při nesplnění podmínky odborné kvalifikace
- opakování max. 2 x, celkově max. 3 roky
b) upouští se od kategorizace žáka
c) připravuje se RVP pro základní vzdělávání od 1. 9. 2016
d) inkluzivní vzdělávání, vzdělávání cizinců

6. Mimořádná událost ve škole z hlediska ČŠI – ak. soch. Laštovičková

a) Dokumenty požadované ke kontrole:
tiskopis pořádání akce – název, personální obsazení, termíny
seznam žáků
dopis rodičům – informace o akci, písemný souhlas rodičů
dotazník pro zdravotníka
poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, všechna potřebná proškolení
organizace denního programu vč. nočního dozoru
pokyny pro pedagogy a osoby pověřené dohledem vč. odpovědnosti za škody 
ubytovací řád
b) na všeobecnou žádost zašle ak. soch. Laštovičková vzory dokumentů všem školám

7. Webové stránky asociace – ak. mal. Gemrot, Tomáš Chmelíř, DiS

a) pro zastaralost redakce stránek a rozšíření kapacity budou vytvořeny nové stránky asociace vč. doplnění Aktualit
b) finanční náklady (cca Kč 15.000,-) budou rozděleny na jednotlivé školy obdobně jako poplatky do UA CZESHA

8. Studentský design 2016 – Mgr. Mikolášek, ak. mal. Luffer, dr. Sehnal

a) poděkování za zajištění ročníku 2015 nositeli grantu SOŠ Ostrava
a VOŠ, SUPŠ Žižkov za organizaci přehlídky v rámci Design bloku
přihlášeno 183 prací ze 33 škol, porotou oceněno 25 prací – přehled laureátů viz katalog vydaný SOŠ Ostrava
b) obměna hodnotící komise
varianta A (návrh schválený v Ostravě – pro 23, proti 5)
rozdělení komise na 2 kategorie – grafický design a multimédia (plošný)
- ostatní design (prostorový)
ocenění 1. – 3. místo v každé kategorii
zachování jedné ceny Grand Prix
varianta B (protinávrh ak. mal. Luffer)
rozdělení komise na 5 kategorií – sklo, design, textil, grafický design, multimédia
porotci ze škol s min. zastoupením oboru 10 let

závěr po obšírné diskusi:
přijata varianta B (pro 15, proti 10)
při zachování ocenění jednotlivých kategorií a ceny Grand Prix (podmínka schváleného grantu)

c) nositel grantu 2016 SŠ umění a designu a VOŠ Brno, příspěvková org. (ak. mal. Luffer) 
- zaslání prací 14. – 17. 3. 2016 do Brna, výstava prací od 23. 3. – 7. 4. 2016
- hodnotící komisi svolá a zajistí pořadatel
- k práci studentů nutno připojit anotaci

9. Národní soustava kvalifikací – Mgr. Vážná

- seznámení s materiály SR pro kulturu, aktuální údaje pro umělecká řemesla
- práce pomalá, zbytečně komplikovaná – připomínka Ing. Hýblová, dr. Sehnal)

10. Výtvarné soutěže

a) Design School Award – Věra Mrázová
soutěž pro mladé umělce ze SŠ a VOŠ zaměřená na produktový design
1. ročník soutěže 2015, 2. Ročník bude vyhlášen v lednu 2016
bližší informace v předaném informačním materiálu a na www.designschoolaward.cz
b) Figura Český Krumlov (10. Ročník) – Mgr. Busta
mezinárodní výstava SOŠ, účast 18 škol, 97 prací (48 kresba postavy, 16 malba postavy, 33 portrét)
v režii školy, grant na vytištění katalogu, výstava v klášteře
náročné – altruismus – poděkování

11. Zájmová sdružení právnických osob – dr. Sehnal

Nový občanský zákoník (OZ) 89/2012 Sb. neobsahuje jejich právní úpravu, stávající sdružení se nadále řídí 
dosavadními předpisy.
Právo změnit právní formu na spolek se bude řídit ustanovením i § 174 – 184 nového OZ – projednáme na příští 
asociaci

12. Volby asociační rady

a) volební komise Dr. Homolka – předseda, Ing. Chvojková, Mgr. Smotlachová – schválena jednomyslně
b) kandidát na předsedu ak. mal. Bohumír Gemrot, VOŠ a SUŠ V. Hollara
pro 26, schválen jednomyslně
kandidát na 2. tajemníka (místopředsedu) Mgr. Busta, SUPŠ Č. Krumlov
pro 26, schválen jednomyslně
c) odstupujícím Dr. Sehnalovi a ak. soch. Laštovičkové vysloveno poděkování za dosavadní dlouholetou kvalitní 
práci v asociaci

13. Přijetí za řádného člena asociace

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Volyně byla přijata za řádného člena asociace jednomyslně

14. Jarní zasedání pod vedením nově zvoleného předsedy

7. a 8. 4. 2016 ve Střední škole umění a designu a VOŠ 
Brno, příspěvková org .

Zapsal: Kořínek
Redakce: Sehnal