Strážnice

3. – 4. 11. 2010 

1. Uvítání přítomných, představení hostů a nových účastníků - viz prezenční listina

Program jednání – Dr. Sehnal, Ing. Fialová
Aktualizace adresáře škol – Dr. Vašáková připraví na příští asociaci upravený návrh studijních oborů
ke korekci a příp. doplnění

2. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – Dr. Sehnal

 • a/ zpracování stanoviska asociace k maturitní zkoušce – duben 2010 CERMAT / školení, složitá logistika atd./
 • b/ zpracování stanoviska k plánovanému rušení oborů výroby porcelánu na SPŠ keramické K.Vary – květen 2010 hejtmanovi Karlovarského kraje – bez odpovědi, obory zatím zůstaly, ředitel odvolán
 • c/ účast předsedy dr. Sehnala na pravidelných jednáních koordinačního výboru AVOŠ
 • d/ jednání s náměstkem pro regionální školství Němcem, s poradcem ministra školství pro umělecké vzdělávání
 • a VOŠ Klezlou, s předsedou asociace náměstků hejtmanů pro školství Ciklem, s ministrem školství Dobešem aj.
 • e/ projednávané okruhy
  • - další povolování uměleckých oborů na neuměleckých školách
  • - zachování vyššího standardu normativů pro umělecké obory
  • - reflektování specifiky uměleckého vzdělávání v zachování dělení tříd na skupiny
  • - zohlednění specifik VOŠ uměleckého zaměření

3. Logo asociace – ak.mal Gemrot, ak.mal Jareš VŠVH

Hodnotící pětičlenná komise vybrala z užšího výběru šesti prací návrh VŠVH /získal 2 hlasy, ostatní po jednom/ 
Po posouzení dvou variant vítězného návrhu vybrána varianta 2 / pro 15 škol/
Závěr: VŠVH vítěznou variantu dopracuje dle připomínek, 
řešení posoudí zvolená skupina výtvarníků / ak.mal.Kočvar, ak.mal.Luffer, ak.mal.Jareš, ak.mal.Musilová,
MgA. Jančíková / do konce prosince 2010

4. Národní cena za studentský design – dr.Brůža, UVU ČR

 • a/ zájem zúčastnit se v příštím roce 14 škol
 • b/ přijat nový model organizace soutěže:
  • - základní výběr prací zajistí postupně zvolená členská škola asociace, vybrané exponáty zašle do ústředního
  • kola, které nově zajišťuje Design Cabinet.CZ /DCCZ/
  • - o příspěvek MŠMT /grant/ požádá pověřená škola do konce května / pro rok 2011 zajistilo ještě DCCZ/,
  • - příspěvky proúčtuje UVU
  • - bude upuštěno od realizace tištěného katalogu, výsledky a vítězné exponáty zveřejněny elektronickou cestou

Závěry:

 • a/ v roce 2011 zajistí SŠUP Velké Opatovice / dr.Grenar /
 • b/ dr.Sehnal zajistí pracovní schůzku / dr.Žižková-DCCZ, ak.mal.Laštovičková-garant asociace,dr.Grenar-realizace/ k projednání postupu a termínů
 • c/ o závazném termínu dopravy soutěžních prací do Velkých Opatovic budou školy informovány do 30.11.2010
 • d/ předpokládaný termín schůzky hodnotící komise 29.3.2011 /těsně před jarním zasedáním/

5. Maturitní zkoušky 2011 – dr.Sehnal

 • a/ odkaz na vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění novel 90/2010 Sb. a 274/2010 Sb.
 • b/ profilová část MZ
  optimální dosavadní model / TOČ, POČ,DVK !/, forma a obsah podle ŠVP škol, rámec srovnatelný

Závěr: dr.Sehnal pověřen zpracováním stanoviska ministru školství /Dobeš/ a Cermatu /Zelený/

 • - zachování dosavadního modelu profilové části
 • - ve společné části realizovat trvale skladbu český jazyk a variantně cizí jazyk nebo matematika

6. Standard profilové části maturitní zkoušky z DVK – Mgr.Czumalová

Obrazový materiál rozeslán, ale další vývoj práce ustrnul.
Závěr: Mgr.Czumalová /VOŠTŘ/ připraví k posouzení celý komplet do konce roku 2010

7. Soutěže

A/ Figura Český Krumlov – Ing. Roušalová

 • a/ zájem 14 škol / Jihlava, Brno, Hodonín, Velké Opatovice, Uherské Hradiště, Hradec Králové, Turnov, Ústí n.Orl., Nový Bor, Hořice, Praha-Hellichova,Žižkov, Náhorní, Lysá n.L./
 • b/ výsledky soutěže: putovní výstavy na školách / 15 oceněných prací + 10 dobrých nominovaných / letos moravský region zahájí VOŠG a SUŠG Jihlava

Závěr: Ing Roušalová zašle příští týden kolekci Mgr.Dušákovi
optimální ukončit do 14.1.2011 ?

B/ Svatá Anežka česká – Mgr.Mádlová, Ing.Moravec
Soutěž k 800. výročí narození české světice vyhlásila SPŠ kamenická a sochařská v Hořicích z iniciativy prof.Piťhy.

 • - není omezena materiálově, lze nejen kámen, ale i papír, látka, hlína, sklo
 • - schůzka zájemců z řad žáků i učitelů s prof. Piťhou se uskuteční v Hořicích 24.11.2010,
 • - pozvánku rozešle Mgr.Mádlová do 8.11.2010, ubytování i strava zdarma
 • - uzávěr přihlášek soutěže 10.12.2010

8. Další povolování uměleckých oborů na neuměleckých školách – Dr.Sehnal

 • a/ pokládáme za nežádoucí, neekonomické a neefektivní naplněnost trhu práce již dostačující, dochází i ke snížení tradičně vysoké úrovně českého uměleckého školství
 • b/ výzva informovat o školách v regionu, které se chystají otevřít umělecké obory, často s atraktivními názvy / multimediální tvorba apod./- uvést i případy obcházení zákona v případě termínů talentových zkoušek u nově povolených škol
  podklady ze škol ke zpracování stanoviska asociace zaslat do 30.11.2010
 • c/ dr.Sehnal pověřen zpracováním stanoviska asociace včetně nabídky spolupráce při prověřování skutečné připravenosti nových škol k zavedení uměleckých oborů – stanovisko bude zasláno MŠMT, ČŠI a Asociaci náměstků hejtmanů pro školství

9. Přijetí za řádného člena asociace

SOŠ oděvní a SOU Strážnice byla tajnou volbou přijata za řádného člena asociace /pro 13 škol, proti 3/

10. Různé

 • a/ zrušen odbor 23-středního a vyššího odborného vzdělávání, začleněn do odboru všeobecného vzdělávání MŠMT
 • b/ názvy ŠVP pro maturitní obory volit uvážlivě v souladu s obsahem vzdělání
 • c/ členský příspěvek 300,- Kč zaslat do konce prosince 2010

11. Jarní zasedání

30. a 31. 3. 2011 Velké Opatovice

 

Jan Sehnal
předseda

Zapsal: Kořínek