v Brně

7. a 8. 4. 2016

Zápis ke stažení zde: Odkaz ke stažení (PDF);  Odkaz ke stažení (docx)

 

1.     Zahájení

Ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy – přivítání přítomných, program jednání asociace

2.     Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání

a/  1. 12. 2015  Proběhlo jednání Unie školských asociací ČR – CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií ČR.

Vznik společného prohlášení  Unie školských asociaci ČR – CZESHA a Asociace ředitelů gymnázií ČR k aktuální situaci v českém školství :

Aktuální situace v českém školství vzbuzuje vzrůstající obavy profesních asociací. Tento stav nutně vyžaduje účinné změny, které napomohou k řešení situace.

Zástupci profesních asociací nepovažují současnou komunikaci MŠMT za optimální. Od návrhu paní ministryně na vytvoření pracovní skupiny sestavené ze zástupců hlavních asociací očekáváme obnovení funkční komunikace, zejména v oblasti připravovaných změn školské legislativy a koncepčních záměrů MŠMT.

Avizované změny, které mají zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti společného vzdělávání žáků, financování regionálního školství, zavedení karierního systému pro učitele, není možné provést bez výrazného navýšení finančních prostředků v kapitole školství.

Za neudržitelný považujeme přístup státu k odměňování zaměstnanců ve školství. Přes opakovaná prohlášení dochází pouze k drobným úpravám platu, a to se již v současnosti projevuje stále rostoucími problémy v personální oblasti.

Kvalitu vzdělávání nelze zajistit bez hodnocení výstupů na všech stupních. Považujeme za nutné pravidelné ověřování kompetencí žáků zejména v závěru základního vzdělávání.

Odborné asociace jsou připraveny k aktivní spolupráci.

V Praze, 1. 12. 2015

Ing. Jiří Zajíček                                                                      RNDr. Jiří Kuhn

 

b/  1. 2. 2016  Proběhlo jednání na MŠMT –  příprava reformy financování školství  vysvětlení  principu, počty studentů ve třídách – dělení na skupiny, problematika víceoborových tříd.  Přítomni: náměstek pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václav Pícl ,  navrženo samostatné jednání o odborných školách s  p. Mgr. M. Starou – vedoucí Odborného vzdělávání na MŠMT.

 

 

c/  1. 2. 2016  Jednání s Mgr. M. Starou  ohledně jednotného přijímacího řízení na naše školy    návrh jednotných zkoušek z Českého jazyka a Matematiky v dubnu.

 Přítomni :  ak. mal. B. Gemrot a Ing. M. Šlechtová. V návrhu novely jsme byli zařazeni do stejné oblasti se sportovními  gymnázii a tuto zkoušku jsme měli vykonávat. Vzhledem k  termínu projednávání této novely byla nutná rychlá argumentace:  termín jednotné zkoušky, jiná orientace našich studentů . . . . . . .

 Novela nebyla schválena a tyto zkoušky nebudou vykonávat umělecké školy.

 

d/  10. 3. 2016  Svoláno jednání na MŠMT – reforma financování školství – část odborné školy. Téma – PH max. –  vzdělávací náročnost v daném oboru, snaha o udržení kvality výuky.

Přítomni:

 M. Šlechtová / Karlovy Vary /

 M. Busta / Český Krumlov /

 J. Sehnal / Praha /

  J. Janás / Nový Bor /

 

3. Aktuální informace

 

a/  Vystoupení Mgr. Marty Staré

1.        reforma financování škol

peníze mají jít přímo do škol, ne přes krajské úřady. Jednotlivé počty studentů ve skupinách definují ředitelé škol. Problematika víceoborových tříd bude diskutována.

Domluveno zmapování rozdílných požadavků škol.

2.       1 vlna šablony MAP / místní akční plány /tandemová výuka, podpora jazykového vzdělávání, spolupráce škol s firmami / projekt Pospolu /, školní asistenti

            2 vlna šablony KAP / krajský akční plán / od 2018

3.       Přijímací řízení cizinců – je možné přijímat bez nostrifikační zkoušky, možnost ověřit jazykovou schopnost rozhovorem / nutné zařadit do kritérií přijímacího řízení /

Vystoupení ředitelů Sehnala, Pospíšila, Kuše, Kovaříka, Hýblové se týkala počtu studentů ve studijních skupinách, problematiky víceoborových tříd.

P. M. Stará přislíbila možné vyjímky.

.

b/  vystoupení ak. mal. B. Gemrota

Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Informace o nesouhlasném stanovisku Unie školských asociací ČR –CZESHA,

tato vyhláška nemá žádný smysl na středních školách. U základních škol je jiná situace. Vyhláška je v této chvíli platná.

1/ Kariérní systém učitelů

připomínky předány k projednání na CZESHA

2/  Typové pozice nepedagogů ve školách

podklady k projednání ředitelé škol přímo odesal na MŠMT – p. Finke

3/    Povinně zveřejňované informace

proběhlo jednání na MŠMT, současný návrh nebyl vyhovující pro naše školy. Bylo domluveno zmapování rozdílných požadavků škol.

 Byl rozeslán dotazník na všechny školy. Jedná se o zmapování vyhovujícího stavu jednotlivých škol. Vaše reakce jdou přímo na MŠMT.

 

4/    Informace o Maturitní zkoušce 2016

a/ Nahrazení jedné jazykové zkoušky v profilové části MZ
     viz. Info na stránkách MŠMT

b/ informace k docházce žáků v době MZ
      viz. Info na stránkách MŠMT

 

5/    Studentský design

a/  informace o průběhu a hodnocení soutěže ak. mal. P. Luffer

b/  Návrh hodnocení a počty přihlášených prací

 Počet prací přihlášených jednou školou na soutěžní přehlídku Studentský design (kterou pořádá Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory) může být maximálně pět.

Hodnocení probíhá v jednotlivých kategoriích, do vybraných třiceti prací (titul laureát) postupují práce podle svého bodového hodnocení v dané kategorii v počtu, který je úměrný podílu prací zařazených do kategorie vůči celkovému počtu přihlášených prací. Např. 60 prací z jedné kategorie ze 180 přihlášených odpovídá10 postupujícím z celkového počtu 30 laureátů. Před hodnocením budou počty míst v dané kategorii vypočteny
a zaokrouhleny a všem komisařům sděleny. Bodově nejlépe hodnocená práce ze všech kategorií získává ocenění Grand Prix.

Schváleno jednohlasně

c/ pořádající škola Studentského designu 2017 – Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední průmyslová škola textilních řemesel

 

6/    informace o nových internetových stránkách asociace T. Chmelíř, Dis.

 

7/    informace o soutěžích Mgr. M. Mikolášek  / Ostrava soutěž malby Oskar /

 

8/    podzimní zasedání 8. 11. 2016 – 9. 11. 2016 ISŠ Cheb – houslařská škola

 

 

 Asociační rada

 

Předseda - Ak.mal. Bohumír Gemrot

 

1. Tajemník – Ak.mal. Pavel Luffer

 

2. Tajemník – Ing. Martin Busta

 

3. Tajemník – Ing. Marta Chvojková