v Praze 

14. a 15.3. 2019

 Zápis z jednání ke stažení ZDE a ZDE

 

ČTVRTEK 14. BŘEZNA 2019

 

1. Zahájení jednání

(ak. mal. Bohumír Gemrot, předseda asociace a Radek Blahák, VOŠG a SPŠG, Praha)

— informace k organizaci, upřesnění programu.

 

2. Informace Národního ústavu pro vzdělávání

(MgA. Martin Mrázek)

— informace o aktualizaci rámcových vzdělávacích programů – „momentálně jsme se ocitli na mrtvém bodě“; revize rámcových vzdělávacích programů je řešena v rámci Strategie vzdělávací politiky 2030+(!).

 

3. Informace asociace výtvarných škol k talentovým zkouškám, maturitám a k přijímání členů

(ak. mal. Bohumír Gemrot, předseda asociace)

— předseda asociace vyzval školy k dodržování školského zákona při zveřejňování výsledků přijímacího řízení, což se v současné době neděje i na některých asociačních školách;

— v souvislosti s přijímáním nových členů asociace upozornil předseda na stanovená kritéria přijímání, která byla diskutována na podzimním jednání v Liberci, a to v souvislosti s následným řešením členství plzeňských škol – tj. (a) hodnocení školních vzdělávacích programů, (b) hodnocení školy studenty, spokojenost s výukou, (c) vybavení školy, (d) hodnocení školy v rámci regionu;

— novela školského zákona v souvislosti s maturitními zkouškami (zdroj: Učitelské noviny) –

a) od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) má dojít k omezení zkoušek společné části MZ pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a ústních zkoušek společné části MZ do profilové části MZ, zatímco do roku 2020 (podzimního zkušebního období 2020) se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konají ve společné části MZ z 3 dílčích zkoušek (didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky);

b) dále se navrhuje legislativní ukotvení ročního odkladu účinnosti tří povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – (1) český jazyk a literatura, (2) cizí jazyk, (3) matematika, tj. až od školního roku 2021/2022 (jarního zkušebního období 2022);

c) v oborech, kterým nařízení vlády nepředepisuje povinnou zkoušku z matematiky, je od školního roku 2021/2022 (tj. od jarního zkušebního období 2022) stanoveno konání dvou povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – (1) český jazyk a literatura, (2) cizí jazyk, a to opět pouze formou didaktického testu; zároveň žáci těchto oborů vzdělání budou mít od uvedeného zkušebního období povinnost konat tři zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Ak. mal. Pavel Luffer (SŠUD a VOŠ, Brno) upozornil na další problematické okolnosti, a to v podávání přihlášek v obou termínech na stejnou školu.

Ing. Ivana Hýblová (VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha) upozornila na problém oborů s talentovou zkouškou, kdy má možnost uchazeč podat přihlášku i k přijímacímu řízení do oborů bez talentové zkoušky

 

4. Informace Unie školských asociací CZESCHA

(Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA; SUPŠ Karlovy Vary)

— navyšování platů pedagogů – idea zvyšování o 15 % ročně je mimo realitu, nyní navýšení o 10 + 5 %, snaha o dosažení 130 % průměrného platu do roku 2021;

— pomalý proces při revizích rámcových vzdělávacích programů – problém zejména ve všeobecně vzdělávací oblasti, např. matematika je dělena pouze na dvě skupiny, a to maturanti a nematuranti;

— nesouhlas Unie školských asociací s možností opravy jednotné přijímací zkoušky;

— Unie školských asociací požaduje systémové zvyšování platů ředitelů z důvodu zvyšujícího se podílu administrativní zátěže;

— financování regionálního školství – bez povědomí o nenárokových složkách; požadavek 15 % zůstal bez reakce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; dalším problémem je financování nepedagogů;

Připomínku o PHMAX doplnil Ing. Zdeněk Salinger (SŠUP, Ústí nad Orlicí) s tím, že sběr dat má již ve výkaznictví zahrnutý údaj PHMAX pro danou školu).

— Unie školských asociací nepodporuje volbu mezi maturitní zkouškou z cizího jazyka a matematiky.

 

5. Výuka dějin výtvarné kultury

(Mgr. Ivo Savara; SUPŠ, Uherské Hradiště)

— informace o lednové schůzce pedagogů dějin výtvarné kultury s cílem optimálního sjednocení tematického rozsahu, včetně maturitních otázek.

 

6. Různé I.

— Ing. Ivana Hýblová (VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha) podala informaci s pozvánkou na akce školy ke stému výročí založení školy;

— ak. mal. Bohumír Gemrot (VOŠ a SUŠ Václava Hollara, Praha) rovněž podal informaci o přípravách stého výročí založení školy a o vydání nového katalogu, který byl účastníkům jednání asociace předán k dispozici;

— prezentace projektu VOV – OP VVV (Mgr. Petr Uherka, VOŠP, Praha) s prosbou o spolupráci v rámci Klíčové aktivity 7: Analýza vyššího odborného vzdělávání a s návrhem dvou kritických scénářů směřování vyššího odborného školství.

 

Po první části jednání asociace proběhla volba ceny asociace v rámci soutěžní přehlídky Studentský design 2019 v Galerii ve věži na Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze, a poté následoval volný večerní program.

 

 

PÁTEK 15. BŘEZNA 2019

 

7. Prezentace školy Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

(MgA. Milan Krajíček, zástupce ředitele školy)

— informace o historii a vzdělávacím programu školy;

— hlasování o statutu hosta školy – z 57 přítomných byli 2 proti a 4 se zdrželi hlasování, čímž byla škola přijata za hosta asociace, a to po dobu následujících čtyř let.

 

8. Studentský design 2019

(Radek Blahák, VOŠG a SPŠG, Praha)

— informace o celkových výsledcích soutěže a v jednotlivých kategoriích; vyhlášení ceny asociace;

— doporučení stanovit pořadatele alespoň na tři další období předem, a to vzhledem k rozsahu příprav soutěže;

— bylo projednáno a asociací přijato stanovení Grand Prix z prací s nejvyšším bodovým hodnocením ve všech kategoriích, a to společně všemi hodnotiteli soutěžních prací;

— doporučení, aby hodnotitelé měli možnost prezentovat soutěžní práci ze své školy (kterou současně nehodnotí) ostatním hodnotitelům, tj. hodnotit danou kategorii ve stanovený čas, v němž by byli hodnotitelé vzájemně k dispozici;

— grafická škola nabídla budoucím pořadatelům pomoc v přípravě soutěže.

Pořadatelé soutěže Studentský design v předcházejících obdobích se shodují na problematickém přístupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při řešení okolností spojených s žádostí o dotaci finančních prostředků a jejich následným vykazováním

9. Studentský design 2020–22

(ak. mal. Bohumír Gemrot, předseda asociace)

— projednání pořadatelů soutěže na následující období:

´20 SUPŠ, Karlovy Vary

´21 SUPŠ, Jablonec nad Nisou; SUPŠS, Železný Brod (bez přítomnosti ředitele); ? SUPŠS, Kamenický Šenov

´22 SUPŠHNN, Hradec Králové

 

10. Různé II.

— prezentace e-shopu výtvarných potřeb www.anope.cz (Ing. Martin Busta, SUPŠ, Český Krumlov);

— Ing. Jana Rulcová (SUPŠ a VOŠ, Turnov) upozornila na problém, kdy zřizovatel studentské práce nepovažuje za umělecké dílo, což má významný dopad na účetnictví školy.

 

Zapsal:

Radek Blahák, VOŠG a SPŠG, Praha